Blogg

Risken för stormaktskonflikt ökar

https://www.navy.com/about/equipment/vessels

Denna artikel publicerades ursprungligen på ledarsidan i Svenska Dagbladet den 10 februari 2018

När börsen stigit i flera år och kvällstidningarna börjar ge köptips så brukar de flesta aktieproffs sälja. Det brukar nämligen vara en säker indikator på att börsen inom kort kommer att vända ned. Konjunkturer och börsvärden tenderar att vara cykliska och ouppmärksamma amatörer är i regel de sista att observera den pågående förändringen. Proffsen blir då ofta kallade pessimister och glädjedödare.

Detta mönster kan ibland skönjas av krigshistoriker och statsvetare som studerar säkerhetspolitik. En period av fred präglas av god ekonomi som övergår i dekadens och depression för att slutligen brisera i krig. Att som säkerhetspolitisk observatör varna för tidiga tecken på skymningsläge, mitt under en sprudlande freds- och handelsperiod, brukar belönas med epitetet ”alarmist”. Jag kan tidvis känna förståelse för ovan nämnda börsproffs.

Det mest kända exemplet på ovanstående är förstås perioden mellan första och andra världskriget, först det glada 20-talet, sedan depression och skymning. Men även perioden mellan Fransk-Tyska kriget och Första världskriget ser ut ungefär på samma sätt.

Det Kalla kriget innehöll på liknande sätt perioder av töväder sammanfallande med högkonjunkturer. Första halvan av 70-talet ledde SALT-avtalen till avspänning vilket sammanföll med ekonomisk skördetid efter en period av mycket stark industriell och teknisk utveckling under 60-talet. Perioden avbröts dock i och med Sovjets inmarsch i Afghanistan och Reagans tillträde varefter en mycket kall period av det Kalla kriget följde.

Sovjetunionens och Warszawa-paktens fall runt 1990 och det Kalla krigets slut övergick sedan i en period av mycket stark utveckling av ekonomi, näringsliv och handel som hållit i sig i över 25 år, en rekordlång och mycket fredlig tillväxtperiod. Det kunde gått riktigt illa med det finansiella systemet vid några tillfällen, men rådiga tjänstemän på överstatliga myndigheter red tillsammans med politiker ut den stormen.

Den glada era som pågått sedan ca 1990 har tagit slut och statsvetare och historiker kommer sannolikt att sätta året 2016 som slutår för den. Två stora politiska händelser präglar det året — Trump och Brexit. Men precis som börsproffsen letar efter så tidiga signaler som möjligt på en konjunkturförändring — så letar också säkerhetspolitiska proffs efter signaler. Den som var intresserad kunde redan 2007 konstatera att Putin ensidigt valde att lämna CFE-avtalet och redan innan det kunde den som var på säkerhetskonferensen i München i februari 2007 höra Putin beskriva vad han avsåg att göra och hur han motiverade det.

Det finns ett mycket stort antal tecken som tyder på att vi nu går in i en geopolitiskt orolig och stökig era. För att belägga den tesen brukar man beskriva riskerna med terrorism och aggression som inte är statsbunden t.ex. aktörer som Al-Qaeda och Islamiska staten, och instabila statsbildningar som Syrien, Irak, Libyen eller aggressiva mindre stater som Iran och Nordkorea.

Det är dock tyvärr aktuellt att titta närmare på risken för stormaktskonflikt. Det är den risken som ökat mest på bara något år och det är också därför som jag så bestämt kan hävda att den fredliga eran som började 1990 är slut. World Economic Forum presenterar varje år en riskrapport och ”Interstate conflict” och ”Weapons of mass destruction” klättar uppåt i listan de senaste åren även om listan fortfarande domineras av väder-, vatten- och naturkatastrofer.

Den enskilt viktigaste riskfaktorn är att Kina och Ryssland inte längre accepterar USA som världshegemon och garant för en stabil världsordning baserad på global handel. Detta emfaseras i sin tur av Trump-administrationens ”Jacksonian policy” — en återgång till protektionistiska värden som faktiskt även så sent som under Franklin D Roosevelt handlade om att värna amerikanska intressen. Många amerikaner är trötta på världspolisrollen som innebär att söner kommer hem i kistor från fjärran länder och samtidigt rädda för konkurrensen från ett allt starkare Kina.

Kina har under Xi Jinping blivit mer auktoritärt och vissa observatörer talar om en återgång till diktatur . Kina rustar kraftigt på områden som inte i första hand handlar om traditionell landkrigföring; fjärrstridsmedel, cyberkrigföring, autonoma system och asymmetriska metoder.

Den mest påtagliga oron för stormaktskonflikt skapar dock Ryssland och då kanske inte i första hand i formen av en direkt konflikt med USA utan snarare med EU. Det europeiska unionsbygget vilar på demokratins vagga i Grekland och politikens vagga i Rom. Att Ryssland angriper valprocessen i europeiska länder tas förvisso emot med en igenkännande suck i östra EU medan Nederländerna, Frankrike och Tyskland (och förhoppningsvis även Sverige) mobiliserar och försvarar sig tydligt och aggressivt. Det är inom informationsdomänen som EU-länderna provoceras mest — insikten om att EU-länderna kommer att få mycket svårt att utan amerikansk hjälp möta ett ryskt konventionellt angrepp är så väletablerad att detta sällan diskuteras utan bara konstateras.

Ryssland har dock ett tydligt konventionellt militärt handlingsalternativ och det är att visa för Natos medlemmar att artikel 5 är verkningslös. Av det skälet har USA och Nato förstärkt det militära försvaret i Baltikum, Polen och Rumänien även om det sannolikt inte är med traditionella militära metoder som nästa stormaktskonflikt kommer att utkämpas.

Den för världssamfundet farligaste stormaktskonflikten är den mellan Kina och USA där linjen Paracel-öarna — Vladivostok utgör den fysiska arenans symboliska plats men där slagfältet består av det digitala transaktionslandskapet och möjligen också den globala handeln baserad på öppna handelsrutter och farvatten över hela klotet.

Den för Sveriges del farligaste stormaktskonflikten utgörs av en idékonflikt mellan Ryssland och EU som pågått sedan Georgien-kriget och som utkämpas genom ekonomisk krigföring, subversion och förtal över hela Europa, inblandning i europeiska valprocesser, undergrävande av demokrati och öppet stöd till ytterkantspartier. De geografiska regioner som symboliserar konflikten är tråkigt nog för oss linjen Kaliningrad — Svalbard men också linjen Damaskus — Odessa.

Den tredje stormaktskonflikten är kanske litet oväntat på väg att uppstå mellan Ryssland och Kina. Baserat på den nya Silkesvägen, har den kinesiska närvaron i Centralasien i främst Kazachstan och Kirgizistan ökat och det upplevs som en utmaning mot ryska intressen i regionen. Men Kina stannar inte där. De har sedan en tid givit sig in även i själva Ryssland. Kina köper nu även upp mark och fastigheter så långt in i Ryska kärnlandet som Irkutsk oblast.

Den fjärde potentiella stormaktskonflikten kan komma att utspelas i Mellanöstern. Rysslands inblandning i Syrien sedan september 2015 har inneburit ett stort antal oönskade tillfällen till eskalering mellan USA och Ryssland. De har än så länge inte lett till någon tydlig sammandrabbning men den höga konfliktnivån kan leda till en snabb och okontrollerad eskalation.

Marginalerna minskar hela tiden och risken för krig mellan stormakterna är på väg mot samma nivå som under Kalla kriget. Perioden 2018 och framåt kommer att kännetecknas av inrikes slitningar i USA, amerikansk protektionism, Kinas försök att överta rollen som global handelshegemon från USA (inklusive teknikledarskapet) och Rysslands hantering av Putins efterträdare samt den kraschande ryska ekonomin. Perioden kan av dessa skäl komma att bli mycket farlig.

Freddy Jönsson Hanberg

Författaren är grundare av Totalförsvarsstiftelsen

 

Försvarsmaktens stöd till Polisen

Foto: Försvarsmakten

En grupp moderata riksdagsledamöter har lämnat in en motion om att låta Försvarsmakten stödja polisen med anledning av polisens svåra situation. För den som vill veta mer om förslaget, läs gärna initiativtagaren, riksdagsledamot Mikael Cederbratts blogg i frågan.

Förslaget har snabbt mött hård och välformulerad kritik från flera initierade försvarsdebattörer, bland annat har Johan Wiktorin och Oscar Jonsson skrivit om saken.

Det finns även polisrelaterade invändningar mot förslaget:

Polismän på fältet vittnar emellanåt om att stor del av deras arbetstid måste ägnas åt administration inne på stationerna. En lösning som relativt snabbt skulle kunna öka polisens förmåga är att ta in civilanställda administratörer som avlastar polisernas administrativa börda. Fler timmar på fältet per polis och arbetspass.

Statlig, icke förhandlingsbar, styrning av förbättrat samarbete mellan polis och domstolsväsende. Dröjsmål pga. avsaknad av jouråklagare, och beredvilligheten att snabbt försätta fångade misstänkta på fri fot motverkar polisens arbete, praktiskt och psykologiskt.

Likaså måste regelmässigt utdömande av straff i nedre änden av straffskalan och företeelsen straffrabatt åtgärdas.

Lyft bort polisen från ickevitala funktioner. Hittegodshantering och passhantering är två exempel. Avbryt polisens medverkan vid idrottsevenemang. Låt arrangörer/idrottsklubbar avgöra om de har råd att lösa ordningsproblem genom utnyttjande av privata väktare eller om matcher ska spelas utan publik. Öka möjligheten att effektivt övervaka och lagföra de individer som bidrar till att demonstrationer övergår i kravaller. Drönare över demonstrationståg skulle kunna vara en metod värd att pröva.

Ett uttalat politiskt stöd, som inte ”plötsligt” försvinner. REVA-projektet häromåret (eftersökning av personer som illegalt uppehöll sig i landet) kraschade då projektet kom att kritiseras och våra politiker inte tordes stå bakom sina egna politiska beslut. Istället fick polisen ta skulden för att man fullföljde sina ålagda uppgifter. I sammanhanget bör vi inte glömma M:s ledande politiska roll vid denna tidpunkt.

Höjd lön, men bibehållna antagningskrav. Sätt nolltolerans och passande straff för dem som spottar, biter, slår eller hotar poliser i tjänst. Tanken att de ska tåla sådant är helt befängd. Uppmuntra enskilda poliser att anmäla varje enskild händelse så att åtal kan väckas och straff utmätas.

Sammantaget skulle insatser av denna typ kunna vara på plats på relativt kort tid och de borde skulle leda till ett arbetsklimat där enskilda poliser a) tydligt känner samhällets stöd och b) känner att man vinner kampen mot buset varje dag. Resultaten lär inte dröja.

Att ledamöter av riksdagen halvt i panik vänder sig till Försvarsmakten innan man ens har övervägt möjligheterna att använda befintlig polisorganisation bättre är både förvånande och oroande.

Om vi har otur så ger den moderata motionen en fingervisning om hur illa det står till med förståelsen av vad som krävs för ett motståndskraftigt totalförsvar.

Lars Holmqvist, reservofficer, företagare och styrelseledamot i Totalförsvarsstiftelsen

Saknar du kommentarsfältet? Du är välkommen att diskutera inlägget i totalförsvarsgruppen på LinkedIn!

Vem leder civilt försvar?

Grafik: TT

Totalförsvarsbloggen, 29 augusti 2017

Det blåser kallt på toppen just nu. Regeringens krishantering får utstå hård kritik. Men är det rättmätig kritik? Som det verkar har den nuvarande regeringen i mångt och mycket bäddat för denna situation helt på egen hand.

Låt oss första klarlägga ordet ”leder” i det här sammanhanget. Att leda kan t.ex. betyda insatsledning eller operativ ledning. Det syftar då till att samordna minutaktuell verksamhet i tid och rum.

Det kan också handla om att verksamhetsleda och i det fallet rör det sig om att leva upp till tillsynsmyndigheternas och stabsmyndigheternas (t.ex. Riksrevisionen och Statskontorets) uppföljning och kontroll.

Men det förutsätter att man har något att leda. Saknas organisationsdelar eller funktioner för organisationssamverkan t.ex. staber och stabsstöd eller ledningsnivåer – då handlar det snarare om att verksamhetsutveckla.

Den som skall leda civilt försvar bör fundera på var fokus skall ligga.

Ledning av minutaktuella händelseförlopp som är lokala behöver inte hanteras på nationell nivå om det inte rör sig om statsministermord eller sprängt riksdagshus. Polisen och Räddningstjänsten (det som utomlands kallas ”First responders”) är väl övad. Ledning och samordning praktiseras skarpt dagligen.

Regional insatsledning har också tagit ett stort kliv framåt tack vare satsningen ”Samverkan Stockholmsregionen”. Den utgör en förebild för många andra regioner som kan behöva samordna insatser över myndighetsgränserna.

Däremot finns det inget forum för nationell insatsledning. Vem skall ansvara för det? Regeringen har områdesansvar för riket men har otillräckliga förutsättningar för att stödja en sådan ledningsprocess.

Under sommaren har dessa frågor aktualiserats eftersom det visar sig att Stefan Löfvéns beslut att flytta Kansliet för krishantering till Justitiedepartementet inte varit så lyckat. Nu har inrikesministern Anders Ygeman fått sparken och Morgan Johansson har tagit över hans uppgifter. Han har en del att stå i redan, som justitieminister har han ansvar för t.ex. polisen, domstolarna och tills nyligen också migrationsfrågorna.

Idag kritiserar den moderata riksdagsmannen Jan Ericsson i SvD Löfvéns säkerhetspolitiska råd som installerades i november 2014 i samband med Operation Örnen. Oavsett om Ericsson har rätt eller fel så är det olyckligt att det brister i kommunikationen med dem som skall skyddas, nämligen svenska folket.

Tyvärr ser det inte bättre ut på andra håll. MSB saknar fortfarande generaldirektör, Krishanteringsrådets möten är mycket glesa och tunna (i alla fall officiellt) och än så länge har ingen velat tala om hur civilt försvar skall ledas från politiskt håll, varken i perspektivet minutaktuell insatsledning, operativ ledning eller verksamhetsutveckling.

Ljuset i mörkret kan vara verksamhetsledningen – där finns det sedan länge samverkansområden som MSB faciliterar. Dessa lämnar en del att önska också enligt deltagande myndigheter men det finns ingen anledning att betvivla att myndigheterna följer lagar, regler, föreskrifter och instruktioner. I den mån det finns några som är tillämpbara på dagens hotbild.

Lösningen ligger förstås i verksamhetsutvecklingen. Nu när det anslagits ytterligare 1,3 miljarder kronor är det hög tid att sätta upp mål för verksamhetsutvecklingen:

 • Vilken hotbild är dimensionerande? Gäller fortfarande FOI:s typfall 4?
 • I så fall – vilka förmågor saknas idag för att kunna möta en sådan hotbild?
 • När skall vi ha förmåga att möta hotbilden?
 • Vem skall leda – i samtliga ovan beskrivna perspektiv?
 • Hur påverkas stabs- och ledningsfrågan av 112-utredningens utfall?
 • Hur påverkas framgångsmöjligheterna av det faktum att de två viktigaste områdena (militärt resp civilt försvar) har två helt olika ledningsprinciper?

Som det ser ut nu ligger bollen hos Charlotte Svensson, statssekreterare hos Morgan Johansson, med stöd av Gruppen för strategisk samverkan, Kansliet för krishantering och Krishanteringsrådet (där Försvarsmakten och MSB m.fl. är representerade). Hon kan behöva lite stöd.

Freddy Jönsson Hanberg, reservofficer, företagare, initiativtagare till och sekreterare i Totalförsvarsstiftelsen

Saknar du kommentarsfältet? Du är välkommen att diskutera inlägget i totalförsvarsgruppen på LinkedIn!

Generiska planeringssituationer

Antalet olika möjliga risker som vårt lands krisberedskap och totalförsvar kan ställas emot, är oändligt. Det är helt utsiktslöst att försöka planera för varje enskild tänkbar händelse eller händelsekedja. Vad vi istället bör göra är att utgå från ett begränsat antal typfall av risker, ofta kallat ”Generiska Planerings Situationer” eller GPS.

Med utgångspunkt från dessa GPS kan man bedriva dedikerat planeringsarbete, vilket ökar förmågan den dag krisberedskapen eller totalförsvaret ställs på prov. Resonemanget är i linje med Dwight D Eisenhowers välkända citat:

“In preparing for battle, I have always found that
plans are useless but planning is indispensable.”

Vem definierar vilka GPS som planeringsarbetet bör utgå från och på vad baseras urvalet av GPS?

I MSB:s rapport ”Risker och förmågor 2012: Redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga” som kom vintern 2013, presenterades en lista över 27 allvarliga risker, vilka med myndighetens egna ord beskrevs som ”… risker som kan skapa allvarliga störningar i samhället om de inträffar”.

Baserat på dessa 27 allvarliga risker utvecklade MSB sju scenarier i denna första rapport och fortsatte sedan analyser av nya scenarier under följande år. Så det finns ett bakomliggande förarbete utfört.
En omständighet med de 27 allvarliga riskerna är att arbetet att ta fram dem gjordes för fem år sedan, tiden före invasionen av Krim och Donbas-området, en tid då synen på säkerhetspolitiken var mer positiv än idag.

Av de 27 allvarliga riskerna är sex stycken uteslutande kopplade till slumpen (olyckor, slarv eller naturkatastrofer). Sju av riskerna kan rimligen endast uppstå t f a någons avsikt och 14 av dem (t ex. fartygskollision) skulle kunna uppstå både genom slump och avsikt. Men samtliga risker utom en (väpnat angrepp) kan anses i första hand vara en uppgift för krisberedskapen. Det leder till tre möjliga svagheter:

 • Vi riskerar att missa skillnaden mellan (som exempel) en pandemi som uppstår spontant eller genom medveten insats. Såväl förebyggande arbete som insats om risken skulle bli verklighet skiljer sig åt beroende på orsak och konsekvens.
 • Hybridhotet, eller risken för att bli utsatt för ett fullspektrumangrepp. Många av de 27 riskerna berör visserligen komponenter som skulle kunna ingå i ett hybridangrepp, men modellen missar komplexiteten och relationerna i ett koordinerat angrepp som visar sig inom flera områden samtidigt.
 • Med tyngdpunkten på risker som har bäring på krisberedskap (lågintensiva störningar) och inte på totalförsvar (högintensiva störningar), förlorar vi det pedagogiska värde som ligger i att vi till våra beslutsfattare lyckas sprida medvetenheten om antagonistiska hot och behovet av ett fungerande totalförsvar både under fredstid såväl som i kris och krig. De svåra fel som begicks i samband med Transportstyrelsens outsourcing av register hade naturligtvis varit helt otänkbara om myndighetens ledning hade haft ett upparbetat säkerhetsmedvetande.
Vad skall vi göra åt detta?

Det finns ingen anledning att riva upp det arbete som MSB har genomfört men kanske ska man överväga en indelning av de risker som vi tror kunna vara representativa och användbara för djupare analys. Ett sätt skulle kunna vara att utgå från riskens orsak, eller källa, t ex:

 • Ren slump, ett gjutfel i ett metallstycke leder till en svår olycka
 • Naturkatastrofer
 • Allvarliga olyckor t f a slarv eller bristande kunskap
 • Ensamvargar, som Breivik eller Akilov
 • Ickestatliga organisationer (möjligen kan man dela upp dessa i kriminella och ”ideella”, som t ex Daesh/IS)
 • Stater eller statliga organisationer med mycket stora resurser

Sedan kan man med utgångspunkt från valda riskorsaker fortsätta med att definiera ”Generiska Planerings Situationer”, GPS. Urvalet av GPS blir då olika, beroende på riskorsak.

Lars Holmqvist, reservofficer, företagare och styrelseledamot i Totalförsvarsstiftelsen

Saknar du kommentarsfältet? Du är välkommen att diskutera inlägget i totalförsvarsgruppen på LinkedIn!