Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

I promemorian föreslås begränsningar i statliga myndigheters möjligheter att utkontraktera och överlåta säkerhetskänslig verksamhet. Enligt förslaget ska en statlig myndighet som avser att genomföra en sådan utkontraktering av den egna verksamheten som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen utföra en särskild säkerhetsanalys av uppdraget och samråda med den tillsynsmyndighet (Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten) som är berörd innan ett förfarande för utkontraktering inleds.

Tillsynsmyndigheten föreslås få möjlighet att förelägga den utkontrakterande myndigheten att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen vidtas, får tillsynsmyndigheten enligt förslaget besluta att utkontrakteringen inte får genomföras.

I syfte att förbättra tillsynsmyndigheternas kännedom om var säkerhetskänslig verksamhet bedrivs föreslås det också att en statlig myndighet som avser att överlåta sådan verksamhet ska anmäla åtgärden till någon av tillsynsmyndigheterna. Genom att skärpa kontrollen av utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet förbättras skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna hos statliga myndigheter.

Förslaget föreslås träda ikraft den 15 januari 2018.

Läs hela PM här

Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2017

Bildresultat för Crisis Management Exercise 2017

I morgon börjar Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2017 (CMX 17). Övningen pågår den 4-11 oktober och syftet med övningsserien, som Sverige deltagit i under flera år, är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario.

I årets CMX övar Nato krishantering och kollektivt försvar utifrån Nordatlantiska fördraget. För Sveriges del som militärt alliansfri partner till Nato utgår övningsdeltagandet från den svenska säkerhetspolitiska linjen.

Rutinerna för Sveriges dialog och samverkan med Nato utvecklas kontinuerligt, bland annat på basis av erfarenheter från tidigare övningar. Att säkerställa tillförlitligheten i dessa rutiner är ett av huvudsyftena med Sveriges deltagande i årets CMX. Inom ramen för övningen kommer Sverige att samarbeta nära med Finland, som också deltar. Även EU deltar i övningen.

I årets CMX deltar Sverige med tjänstemän från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet samt Sveriges delegation vid Nato. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten deltar. Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 29 medlemsstater och i Nato-högkvarteret i Bryssel.

Om krisen kommer

karta-strippad_mellanostern

Business Swedens rapport ”Om krisen kommer” går igenom tre möjliga geopolitiska scenarier och analyserar deras ekonomiska följdverkningar samt konsekvenser för svenska företag. Näringslivets snabbt ökande efterfrågan på den här typen av analyser bottnar i en stegrad osäkerhet om vart världen är på väg, i ett läge med politisk scenförändring i USA, oenighet i Europa och regionala stormakter som flyttar fram positionerna. Mycket tyder på att utvecklingen just nu går åt fel håll där risken ökar för regionala konflikter, vissa med allvarliga globala återverkningar.

Scenario 1: Gråzonskonflikt i Sveriges närområde

Scenariots utgångspunkt är Rysslands strävan att återta en traditionell stormaktsroll och expandera inflytandet i närområdet runt Östersjön och i angränsande länder. Rysslands beslutsamhet ställs i kontrast mot EU:s politiska oförmåga att svara på den ryska utmaningen.

Scenario 2: Kallt krig och sönderfall i Mellanöstern

Scenariot bygger på att Mellanösterns tusenåriga historia av konflikter får ny näring i en konfrontation mellan shia och sunniinriktningarna av islam. Regionen blir allt mer instabil samtidigt som flyktingströmmarna till Europa fortsätter.

Scenario 3: USA och Kina i stormaktskonflikt

Förutsättningen för scenariot är framväxten av en multipolär värld, där USA:s ekonomiska och militära dominans utmanas av regionala stormakter med växande anspråk på inflytande. När USA:s nya administration frånsäger sig ledarrollen i den rådande världsordningen öppnar detta för en mer expansiv roll för Kina i regionen och globalt.

Ladda ned rapporten här!

Kommuner bryter mot lagkrav på krisberedskap

Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad
Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad. Foto: Anna Mi Skoog / Sveriges Radio

Kommunerna i Sverige bryter mot lagen på flera punkter när det gäller krisplanering. Det här gäller även kommunerna i Västmanland.

Det saknas planer för vilka som ska arbeta kvar i kommunerna om försvarsmakten måste mobilisera. Och man har heller inga planer för hur befolkningen ska få mat någon längre tid vid höjd beredskap.

– De här sakerna har inte varit prioriterade, säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad, som bekräftar att man inte lever upp till de här kraven som lagen ställer.

Kommunerna får statliga bidrag för att vidta vissa åtgärder när det gäller krisberedskap. Det här regleras i en överenskommelse mellan SKL, Sveriges kommuner och landsting, och MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men i den gällande överenskommelsen finns de här kraven inte med, trots att de alltså finns i lagen.

I Västerås stad har man ändå påbörjat arbetet med att få de här planerna på plats. Och man gör därmed mer än vad  kommunöverenskommelsen kräver.

– Vi har till exempel tecknat avtal med två stora matvarubutiker så att vi när som helst på dygnet kan öppna dem och plocka ut de varor som vi behöver ha, förklarar Johan Ahlström.

Men när det gäller krisplaneringen betonar han också vikten av att gå i takt med de centrala myndigheterna, som även måste göra sin del.

– Att Sverige i dag bara har matvarulager för sex dagar känns alldeles för sårbart. Finns det ingen mat som levereras till Sverige, så har Västerås stad heller ingen mat vi kan försörja våra västeråsare med. Och då ska vi inte bara tänka att det är utifrån krig, utan det kan ju bli någon blockad, eller någon naturkatastrof som gör att vi får livsmedelsbrist.

Stor katastrofövning prövade Sveriges krisberedskap

På språng! Krisberedskapsexperter och observatörer igång under övningen Cornflower Wind. Foto: Louise Borlind

Ett fraktfartyg kolliderar med ett kryssningsfartyg med hundratals skadade och evakuering av flera tusen passagerare. Det var scenariet för en större katastrofövning där delar simulerades med ett FOI-utvecklat verktyg.

Nyligen genomfördes simuleringsövningen Cornflower Wind med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) för att studera resiliensen i Sveriges krishanteringssystem.

– Resiliens handlar om anpassnings- och återhämtningsförmåga, säger Rogier Woltjer, FOI:s projektledare för DARWIN-samarbetet.

Scenariot var en större fartygsolycka i Östersjön med många skadade och genomfördes inom EU-projektet DARWIN.

Under övningen testades Region Östergötlands katastrofmedicinska beredskap och sjukvårdsledning. Utöver det tiotal personer som övades från sjukvårdsledningen deltog även andra aktörer i krisberedskapssystemet som SOS Alarm, Sjöfartsverket och de lokala sjukhusen på plats för att göra övningen så realistisk som möjligt. På plats fanns dessutom Polisen, Räddningstjänsten och samhällsaktörer som kommuner och Röda Korset.

En sak som blev tydlig i övningen är hur viktig kommunikationen är. Övningen tydliggjorde möjligheterna och hindren vid samverkan, vilket i sin tur möjliggör framtida utveckling av krisberedskapssystemet.

– Det är väldigt positivt för utvecklingen av Sveriges krishantering när hela systemet testas samtidigt och vi utvecklar vår förmåga att samverka, säger Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator, KMC.

–  Projektet DARWIN utvecklar och utvärderar nya riktlinjer för mer resilient krishantering. De berör arbetssätt, verktyg, strategier, planer, träning och övning, förklarar Rogier Woltjer.

Övningen kombinerade på ett innovativt sätt FOI:s simuleringsverktyg med KMC:s simulerings- och träningsmetodik för katastrofmedicinska insatser.

– Cornflower Wind ingår i utvecklingsprogrammet som vi nu testar. Den innebär en praktisk tillämpning av DARWIN:s riktlinjer, anpassade för regional sjukvårdsledning. Både utvecklingsprogrammet och övningsupplägget kan användas för att utveckla samverkan och ledning inom krishantering både i Sverige och inom hela EU, konstaterar Rogier Woltjer.

Aurora 17 avslutas på onsdag

Skarpskjutning med artilleri i närvaro av statsministern avslutar striderna under försvarsmaktsövning Aurora 17

Foto: Karin Malmsten

Försvarsmaktsövning Aurora 17 går nu in i sitt slutskede. På onsdagen förmiddag genomförs som avslutning en skarpskjutning med artilleri (Archer) i Trosa.

Momentet besöks av statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och övningsledaren för Aurora 17, generalmajor Bengt Andersson.

Plats: Tureholms slott, 2 km väster om Trosa.

För ytterligare information om övning Aurora 17 – besök www.forsvarsmakten.se/aurora

Standard för samhällssäkerhet

Totalförsvarsstiftelsen deltog den 21 september i nätverksmöte på SIS (Swedish Standards Institute) och teknisk kommitté för samhällssäkerhet.

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott samt naturkatastrofer ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra samhället säkrare pågår ett omfattande standardiseringsarbete för att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Den övergripande målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer för att förebygga, i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Samhällets komplexitet innebär att många faktorer påverkar detta och därför täcks många områden in i kommittéarbetet och man arbetar brett med flera olika typer av standarder.

Regeringen stärker PTS säkerhetsarbete

Bildresultat för PTS logo

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs.

Regeringen har i budgetpropositionen därför avsatt 13 miljoner kronor årligen åt PTS för insatser inom områdena samt för arbete med civilt försvar.

– Statliga myndigheter måste ha kännedom om de risker och hot som kan påverka verksamheten. De måste ta ansvar för sin egen informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt arbete för bättre säkerhet och säkerhetskultur. Här har bevakningsansvariga myndigheter som PTS ett särskilt ansvar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Eftersom PTS utövar tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen över bolag, föreningar, stiftelser och enskilda när verksamheten avser elektronisk kommunikation ger regeringen PTS i uppdrag att säkerställa ett långsiktigt och systematiskt arbete inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Regeringen har i budgetproposition 2018 avsatt 13 miljoner kronor i ökat anslag till PTS för att stärka myndighetens säkerhetsarbete för de elektroniska kommunikationerna.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

Sveriges mest okända nödnummer

Bildresultat för 113 13

I Luleå, Karlstad och Jönköping sitter SOS Alarms operatör och besvarar frågor på Sveriges Nationella informationsnummer 113 13. Ett nummer som är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

SOS Alarms presschef Linda Bengtsson

– Vi ser att det blir ett högre tryck på nödnumret 112 när det sker större olyckor och kriser. Det gör att de som verkligen är i behov av hjälp riskerar att få vänta. 113 13 är för många ett okänt nummer, säger SOS Alarms presschef Linda Bengtsson.

Förmedla information

Numret som funnits sedan 2013 togs fram på uppdrag av regering och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

All information som lämnas ut via numret är verifierad, det vill säga den kommer från kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Du hittar mer information här: https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/tjanstekatalog/11313/

Källa: SVT

Kan bli konfrontationer med Ryssland under Aurora

Peter Hultqvist skakar hand med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.
Peter Hultqvist skakar hand med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, den 7 september 2017. Foto: RAIGO PAJULA
Om en vecka inleds den ryska militärövningen Zapad och bara några dagar efteråt startar höstens svenska militära storövning Aurora.

Planeringen inför den svenska övningen har pågått länge och det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön innebär också att den svenska försvarsmakten nu planerar för att det kan komma att bli konfrontationer mellan Sverige och Ryssland under övningarna.

– Hur sådana saker ser ut exakt kan jag naturligtvis inte gå in på. Däremot har vi vår incidentberedskap och vi har förberett för olika händelser som vi måste hantera. Det ingår i försvarsmaktens ordinarie arbete, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Är det några särskilda förberedelser som gjorts med anledning av just Aurora och Zapad?

– Ja när det gäller Aurora och vår övning är det självklart att vi också  tittar på de bitarna.

Hur menar du?

– Om det är så att vi på något sätt utsätts för någon aktivitet som vi inte tycker är acceptabel eller som strider mot de regler och lagar som gäller internationellt umgänge – måste vi vara beredda att möta upp mot det.

Mer konkret än så om den svenska planeringen vill inte Peter Hultqvist vara här i Tallin där han idag träffar EU:s andra försvarsministrar. För här i Tallin pratas det mycket om framför allt den ryska övningen Zapad där, enligt försvarsalliansen Nato, 100 000 ryska soldater väntas öva i ett par veckor, men den ryska övningen kan också bli förlängd.

Ryssland själv säger att det bara handlar 12 700 ryska soldater.
Just siffran 12 700 soldater är central, eftersom man då inte behöver bjuda in internationella observatörer till övningen, allt enligt den så kallade Wien-konventionen. Gränsen går vid 13 000 soldater.

Ryssland tillåter dock tre observatörer under sin övning Zapad.

Men det är långt ifrån tillräckligt anser Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och riktar skarp kritik mot det ryska agerandet inför övningen som alltså inleds nästa vecka.

Källa: Sveriges radio