Ett nationell cybersäkerhetscenter inrättas 2020

I regeringsförklaringen slogs det fast att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska inrättas under 2020. Sverige har kompetens i världsklass men har ännu inte lyckats skapa en helhet i arbetet kring cybersäkerheten. Nu kommer regeringen att samla den skarpaste kompetensen för att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot samt minska cybersårbarheterna.

Centret ska stödja regering, kommuner och landsting, myndigheter och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker. En central del av centrets arbete kommer vara att ta fram gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter och risker. Det kan handla om underrättelseinformation, information om it-incidenter och brottsanmälningar som idag inte samlas på ett ställe. Verksamheten ska bidra till att stärka skyddet mot cyberhot och minska de digitala sårbarheterna.

Svenska myndigheter behöver kunna agera samordnat och ge ett effektivt stöd när en eller flera aktörer i Sverige drabbas av en cyberattack. Regeringen förväntar sig att myndigheternas förmåga att upptäcka och hantera allvarliga attacker mot Sverige kommer att öka genom samverkan i det nationella centret.

Regeringen uppdrar nu – med tydliga ingångsvärden Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen att redan till december presentera förslag på struktur och kostnadsberäkningar. Arbetet med uppdraget ska bedrivas i nära samarbete med bland annat Polismyndigheten, Försvarets Materielverk och Post- och telestyrelsen som också har centrala uppgifter på området. Därefter ska ett center skyndsamt inrättas.

Källa: https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/09/sa-starker-vi-cyberssakerheten-i-sverige/

Förstärkning av det militära försvaret i budgeten

Startsida Regeringen.se

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.
Regeringens förslag är i enlighet med vad Försvarsberedningen föreslog i sin slutrapport i maj. Under hösten 2020 kommer regeringen att återkomma till riksdagen med en försvarspolitisk proposition utifrån försvarsberedningens rapport.

I budgetpropositionen 2020 föreslår regeringen vidare en överföring mellan anslag för att finansiera delar av tidigare verksamhetsövergång från Försvarets materielverk till Försvarsmakten. Regeringen beslutade 2019 en reform rörande ansvarsfördelning och finansiell styrmodell för materiel- och logistikförsörjningen där delar av Försvarets materielverks verksamhet överfördes till Försvarsmakten.
I budgeten för 2020 finns också förslag på överföring av medel för att förstärka åtgärder inom cyberförsvar, informationssäkerhet och särskild verksamhet, liksom stärkt försvarsunderrättelseförmåga.

Medel avsätts också för ombyggnation av Försvarsunderrättelsedomstolens lokaler.

Regeländringar för att höja säkerheten i nät och tjänster

PTS image

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att föreslå nya regler för att höja säkerheten i nät och tjänster inför utbyggnaden av 5G-nät. Förslaget är en ändring av de befintliga driftsäkerhetsföreskrifterna och kommer att skickas på extern remiss i oktober. Förslaget innehåller bland annat regler om krav på riskanalys inför upphandling och dokumentation av uppdragstagare och uppdrag.

Allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och – tjänster. Det innebär att följderna av till exempel säkerhetsattacker, såsom sabotage och annan skadegörelse, kan få stora negativa samhälleliga konsekvenser. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten kommer att öka beroendet ytterligare.

Extern remiss i oktober

De föreslagna ändringarna i driftsäkerhetsföreskrifterna ska bland annat säkerställa att operatörer tar höjd för eventuella säkerhetsrisker redan inför upphandling, och att de har kontroll och spårbarhet över vilka uppdragstagare de anlitar.

Förslaget på ändringar i driftsäkerhetsföreskrifterna kommer att skickas på extern remiss i oktober.

Mer information

Karin Lodin, avdelningen för säker kommunikation: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. PTS tar fram krav på operatörerna inom driftsäkerhetsområdet och säkerställer att reglerna följs. Reglerna gäller för alla tillhandahållare av fasta och mobila elektroniska kommunikationsnät och –tjänster.