Alla inlägg av Totalförsvar

Samhällsförsvar för att möta gråzonshot

Den gångna helgen har den finska polisen genomfört en omfattande operation mot företaget Airiston Helmi någon mil söder om Åbo.

Denna operation och målet för den väcker förstås frågor om hur det ser ut i Sverige. Kan något liknande hända här? Eller pågår det redan? Ja, att det på ett eller annat sätt pågår redan nu kan inte ha undgått någon.

 • På senare år har Sverige drabbats av sabotage av skyddsobjekt och samhällsviktig verksamhet t.ex. tele- och radiomaster, sjukhus, kommunikationssystem och elförsörjning.
 • SÄPO varnar i varje årsrapport sedan flera år för att ryskt spionage och subversion är ett allvarligt hot. Däremot pekar inte SÄPO ut att Ryssland ligger bakom sabotage men väl att de ägnar sig åt krigsförberedelser.
 • Sociala media översvämmas av narrativ som syftar till att splittra och polarisera.
 • ”Mediahus” som ägs av ryska staten sprider förringande och falska bilder av Sverige, något som plockas upp av ”alt-right”-media i USA och Europa (inklusive Sverige).
 • För några år sedan avslöjade Veckans Affärer att det svenska mobilnät som används av polis, räddningstjänst, kustbevakning och kärnkrafts- och elnätsövervakning, kontrolleras av en oligark med kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin. Hur läget är idag är oklart.
 • Ryska staten vägrar betala hyra för ett hus man nyttjar bl.a. för sin handelsrepresentation på Lidingö, det s.k. Ryss-huset. Huset och flera andra ryska diplomatbyggnader attackerades i januari i år.

Detta är exempel på hur främmande makt på olika sätt angriper svenska skyddsvärda tillgångar eller samhällsviktig verksamhet. Vissa åtgärder kan också handla om förberedelser för ett eventuellt… [forts.]

Läs hela artikeln här:

https://www.svd.se/samhallsforsvar-for-att-mota-grazonshot

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Samhällsförsvaret

Betonglejonen är designade av Anders Årfelt
Idag sjösätts ”Projekt Samhällsförsvar” av Totalförsvarsstiftelsen. För att sätta in projektet i en aktuell kontext presenteras nedan en betraktelse av den högaktuella politiska situationen efter gårdagens val. Samhällsförsvaret är både lösningen på de behov som föreligger utifrån hotbildsspektret men också paradoxalt nog ett politikområde att enas kring för samtliga riksdagspartier.

Igår gick svenska folket till val och resultatet framställdes bland statsvetare som ett parlamentariskt dödläge eller ”dött lopp” mellan de traditionella blocken. Många spår en lång regeringsbildningsprocess där risken för nyval är stor. Det finns några saker att påpeka i detta händelseförlopp som kopplar till säkerhets- och försvarspolitik.

Det första är att den största vinnaren är politiken i sig. På samma sätt som i USA fortsätter nu valkampanjen (”the Rally”) även efter valet. I Sverige har politiken traditionellt legat nära förvaltningen och nattväktarstaten har varit ett mål i sig. Vi talar då om natten, inte om väktaren. Politik har inte berört människor på samma sätt som nu sedan 1970-talet vilket är vitaliserande för politiken om det leder till att fler engagerar sig. Valdeltagandet på den tiden var över 90 % jämfört med bottenåret 2002 då endast 80 % röstade. 2014 var det ca 85 % och 2018 ligger deltagandet runt 87 %.

Det andra är att media är vinnare. De partier som synts mest i valet har också genererat mest klick. Dessa partier är extrema i sina åsikter, åtminstone i ett land som Sverige där i en internationell jämförelse; liberala, humanistiska och demokratiska mittenvärderingar fått råda i nästan tvåhundra år. Det är framförallt just dessa partier som är vinnare enligt punkten ovan, de har också fått störst mandatökningar. Media gynnas av det extrema och vice versa.

Det tredje är att främmande makt, som på olika sätt försökt påverka valprocessen är vinnare. Ryssland vill inte att Sverige rustar eller går med i NATO, de vill att vi går ur EU och att våra institutioner försvagas. Det här valet har gått deras väg. SD och V vill lämna EU — dessa partier har gått kraftigt framåt (på populistisk och orealistisk politik, N.B.). Riksdagen är ”förlamad” vilket skulle kunna vara hämtat ur den gamla KGB-chefens Andropovs manual. I det tal som ofta benämns Gerasimov-doktrinen säger den ryska generalstabschefen att de egna operationerna genomförs antingen i syfte att byta ut den styrande eliten mot en som kan kontrolleras eller genom en allmän destabilisering som initierar inre destruktiva processer. I båda fallen säkerställs fiendens nederlag utan en total och fullständig seger.Några snabba beslut om höjd försvarsbudget lär vi inte se på länge mot bakgrund av den stökiga regeringsbildning vi nu har framför oss om dödläget kvarstår.

Den fjärde är att Sverige nu sällar sig till sina nordvästeuropeiska grannar; Holland, Danmark, Norge och Storbritannien och får en tydlig högerpopulistisk representation som påverkar rikspolitiken påtagligt. Detta innebär att den liberala frihandelseran där kapitalism, konkurrens, privatisering, globalisering och urbanisering dominerar ordningen kommer till del att få stå tillbaka för en nollsummespelsfixerad protektionism. De som är förlorare i det alltmer centraliserade, akademiserade och globaliserade massamhället har gjort sin röst hörd. De vill ”drain the swamp”, de röstar mot etablissemanget, de vill röra om i grytan. Det är uttryck för maktlöshet och upplevd negligering.

Slutligen, det femte, är att de stora statsbärande partierna, främst S men också M och C, inte längre är tydliga i konturerna. De har tappat sin identitet och identitet är centralt när man bygger varumärken. I massmedie- och konsumtionssamhället är varumärken det enda vi har någon relation till utöver familjen. Det är tur för M och S att så många röstar med fötterna för det är nog ingen av deras väljare som riktigt vet vad deras parti står för längre. Dessutom har de faktiskt misslyckats med punkt 4 ovan — de har inte fått med “den nedre kvartilen”.

Både M och S har ett bedrövligt track-record vad beträffar säkerhetspolitik och samhällssäkerhet. De har äventyrat statens kärna på ett förskräckande sätt. Jag skall inte upprepa allt som redan är skrivet och påpekat men vi kan låta det symboliseras av Reinfeldts uttalande om försvaret som ”särintresse” och Göran Perssons genomdrivande av FB04.

Däremot är det glädjande att regeringen och den s.k. försvarsgruppen genomfört ökningar av den på tok för låga försvarsbudgeten även om förstärkningarna är väsentligt mycket lägre än vad man påstod under valrörelsen. Detta är ett bekymmer. Inte nog med att budgeten är låg, politiken ägnar sig dessutom åt PR, reklam och kampanjer som syftar till att skapa en bild av något som saknar verklig förankring. Sättet man använder ordet ”satsningar” på vittnar om detta skönmålande spel för gallerierna. Detta har även smittat av sig på Försvarsmaktens högkvarter som numera håller sig med en kommunikationsavdelning för s.k. strategisk kommunikation där man vill skapa en positiv bild av företeelser som tidvis inte fungerar.

Ljuset i mörkret är att så väl M som S och SD gick till val på ganska tydliga försvarspolitiska målsättningar och förstärkningar av försvarsförmågan. Den sittande regeringen har trots allt gått från ord till handling och vi har en Försvarsberedning som är i full sving och presenterar sin slutrapport till våren.

Den parlamentariska förlamningen kanske rentav kan brytas genom att börja i en ände där man är överens, åtminstone har man inte diametralt olika åsikter om försvaret som man har på andra områden.

Ett klokt sätt att göra det här på är att försöka få med så många partier som möjligt på en mycket bred uppgörelse om försvaret. Med det menas även MP och kanske även V. Detta kommer rimligen inte att ske förrän inför FB20 men det är mycket som skall klaffa innan dess så låt oss börja redan nu.

Totalförsvarsstiftelsen drar sitt strå till stacken genom att sjösätta ”Projekt Samhällsförsvar”. Detta innebär bland annat ett holistiskt grepp om hela samhällets förmåga att motstå angrepp, samhällsstörningar eller ansträngningar.

Fakta om ”Projekt Samhällsförsvar”:

 • Projektet exkluderar inte samhällsstörningar, olyckor och katastrofer men ser dem i första hand som faktorer som förvärrar ett angrepp eller som möjligen kan vara en konsekvens av antagonistiskt agerande, direkt eller indirekt.
 • Projektet fokuserar på gråzonen men beaktar även det väpnade angreppet.
 • Projektet tittar i första hand på förändringsledning, inte operativ planering.
 • Projektet främjar tvärsektoriell samverkan och motverkar ”stuprör”.
 • Projektet främjar samhällssamverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhället.
 • Projektet inkluderar mänsklig säkerhet, samhällssäkerhet (“societal security”) och ”mjuk” likväl som ”hård” säkerhet.
 • Projektet förutsätter en fungerande informationssäkerhetsmodell för samhällsförsvarets uppbyggnad.
 • Projektet tittar på förutsättningar och ramverk för ledning, men inte ledningsmetod. Projektet tittar på ledningsstöd inte maktfördelning och mandat. Projektet föreslår en förändringsledningsorganisation men omfattar inte förvaltnings- och genomförandeorganisationen.
 • Projektets tidsram sträcker sig till 2035 men lyfter fram mandatperioden (2018–2022) och försvarsbeslutsperioden (2021–2025).
Mer information om projektets målsättningar, resurser, tidplan, leverabler och intressenter kommer att presenteras löpande, främst på www.totalforsvar.org.
Freddy Jönsson Hanberg
Författaren är reservofficer och företagare samt grundare och sekreterare av Totalförsvarsstiftelsen
Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Regeringen vill se stärkt krisberedskap i vården

Foto från KMC, Region Östergötland hemsida
Svensk hälso- och sjukvård ska vara starkt rustad för att möta allvarliga händelser – som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser.

– Vi måste säkerställa att vården alltid och i hela Sverige kan hantera allvarliga händelser och kris. Det är en del av vårt arbete med att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Utredningen ska se över vem som gör vad och när, för när krisen inträffar ska ansvaret vara glasklart. Sjukvården måste vara redo också för morgondagens kriser, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vården ska klara av att hantera en bussolycka och om ett fruktansvärt terroristattentat skulle ske där många skadas och behöver akut sjukvård. Vården ska ha kapacitet att hantera bränder med många brännskadade, säger socialminister Annika Strandhäll.

Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen på de åtgärder som behöver vidtas inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Regeringens mål är långsiktiga regelverk och tydligare ansvarsfördelning.

Utredningen handlar inte om att vården inte har klarat sitt uppdrag. Den handlar om att se till att svensk hälso- och sjukvård också i framtiden klarar kriser och katastrofer. Utredningen ska även ta fram en nationell färdplan för hur beredskapen inom hälso- och sjukvården ska utvecklas på kort och lång sikt.

Utredningen ska bland annat se hur vården klarar:

• Allvarliga kriser både i ett normalläge men också i ett läge av förhöjd beredskap, däribland krig, samt hur denna förmåga kan utvecklas.

• Hälsohot. Det omfattar smittsamma sjukdomar, men också biologiska, kemiska och radionukleära hot som sprids avsiktligt eller oavsiktligt. Det kan exempelvis gälla kemiska utsläpp eller en kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiv strålning. Antibiotikaresistens är ett hälsohot som regeringen prioriterar särskilt.

• Läkemedelsförsörjningen. Sedan den förra regeringen avvecklade apoteksmonopolet finns inte en samlad aktör som kan hantera detta, vilket måste lösas. Om krisen eller kriget kommer måste svenskarna kunna lita på att nödvändig medicin finns tillgänglig. Utredningen ska även se över hur tillgången till annan nödvändig sjukvårdsmateriel kan säkras.

• Beroende av andra sektorer, exempelvis vatten- och elförsörjning som blivit särskilt tydligt i och med sommarens värmebölja och torka.

I uppdraget ingår att lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser bör utvecklas på lång sikt. Utredaren ska även säkerställa att det finns ett ändamålsenligt regelverk för dessa situationer samt vid behov förtydliga statens, landstingens och privata aktörers ansvar. Utredaren ska också se över om samarbetet mellan olika nivåer behöver stärkas, exempelvis behov av förändrad lagstiftning och andra regleringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Kommittédirektiv (länk)

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Ny rapport om livsmedelsberedskap vid kris och krig

Bildresultat för SLU

28 maj3 juni pågår Krisberedskapsveckan i hela Sverige för att öka invånarnas och landets beredskap inför samhällskriser. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har publicerat en ny rapport som visar på sårbarhet och lösningar för livsmedelsproduktionen i händelse av kris eller krig.

Försvarsberedningen har fastslagit att Sverige bör återupprätta livsmedelsberedskapen, som varit nedlagd sedan 90-talet. I sin delrapport Motståndskraft (Ds 2017:66) efterlyser den en inriktning från regeringen för vilka metoder som ska användas då beredskapen byggs upp.

– För oss som forskar om livsmedelsproduktion är det tydligt att vi behöver bygga upp beredskapen på ett annat sätt nu, än under det kalla krigets dagar, berättar Camilla Eriksson, forskare vid SLU som just har genomfört en studie med finansiering från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Omständigheter har ändrats. Vi är mer beroende av internet, högteknologiska maskiner och täta transporter för livsmedelsförsörjningen i dag än vi var då. Men det finns också nya möjligheter om vi utgår från aktuell forskning, fortsätter Eriksson. I stället för att lagra konstgödsel och diesel som gjordes under kalla kriget, har vi nu en möjlighet att ställa om livsmedelsproduktionen till alternativa drivmedel och gödsel som kan produceras i Sverige. Detta har föreslagits som åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, men skulle även minska sårbarheten vid kris eller krig. Det ligger både i linje med Sveriges nya livsmedelsstrategi och arbetet med att uppnå ett fossilfritt Sverige 2050 och med internationella överenskommelser som exempelvis Parisavtalet.

Forskningsstudien redovisas i en nypublicerad rapport: ”Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv. Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens.” Den klargör att fungerande transporter och import är grundläggande förutsättningar för att kunna producera livsmedel såsom systemet fungerar i dag.

– Debatten handlar ofta om att Sverige inte har tillräcklig självförsörjning av livsmedel. Men vårt stora importbehov av insatsmedel till jordbruket, som drivmedel, gödsel, växtskyddsmedel, utsäde och foder, är ett mycket större problem, poängterar Camilla Eriksson.

Ett fossilfritt jordbruk med inhemsk tillverkning av insatsmedel skulle dramatiskt minska Sveriges importberoende och därmed öka motståndskraften mot störningar.

De tekniska lösningarna för att ställa om jordbruket finns redan i dag, konstaterar Eriksson i sin studie, men det produceras inte tillräckliga mängder av vare sig alternativa drivmedel eller gödsel för att en omställning ska kunna genomföras.

– Den bästa politiken för ett nytt civilt försvar vore därför att införa politiska styrmedel och satsningar för att skynda på en omställning till fossilfritt lantbruk, framhåller hon.

Det kan också bli sådana satsningar inom en snar framtid. I Försvarsberedningens rapport föreslås att 700 miljoner kronor om året från 2021 ska läggas på att bygga upp en livsmedelsberedskap. Det är dock inte självklart var dessa pengar gör mest samhällsnytta.

För att diskutera hur den nya tidens livsmedelsberedskap bör utformas bjuder SLU in till ett seminarium den 4 juli under Almedalsveckan med rubriken Käk för kris och krig. Vid seminariet deltar såväl Försvarsberedningen som berörda myndigheter och aktörer i livsmedelsbranschen.

Camilla Eriksson är filosofie doktor i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Från 1 juni övergår hon till en anställning hos FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Mer information

Läs hela rapporten ”Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv. Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens.”

Kan Sverige producera mat i kris eller krig? – Ett forskningsprojekt på SLU

Seminariet ”Käk för kris och krig – livsmedelsberedskap för en ny tid” den 4:e juli på Almedalsveckan i Visby

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Standarder för Totalförsvaret

Värd för mötet med MSB och Stefan Tangen

Idag samlades aktörer ur totalförsvaret på MSB för att diskutera olika perspektiv på standardisering för att effektivisera arbetet med att bygga upp och vidmakthålla ett fullt fungerande totalförsvar. Sammankallande var SIS Tekniska kommitté 494 som arbetar med standarder för samhällssäkerhet.

Standarder har använts i årtionden i syfte att få ett mycket stort antal aktörer att kunna samarbeta effektivt. Standarder skär bort ett antal arbetsmoment i varje affärs- och transaktionsprocess och sparar därför tid och pengar.

Totalförsvaret är inget undantag – det finns väl avgränsade områden som tjänar på standardisering. Under ett seminarium i januari 2018 – där även Försvarsmakten deltog – föreslogs fyra huvudsakliga områden som lämpliga för standardisering i totalförsvaret.

Dessa är:

 • Terminologi
 • Förmågebedömning
 • Spontana frivilliginsatser
 • Kontinuitetshantering
Fredrik Olofsson PTS, Bengt Rydstedt SIS, Stefan Tangen MSB och Staffan Strömbäck FMV

Just idag diskuterades under förmiddagen terminologi och under eftermiddagen kontinuitet.

Under förmiddagspasset konstaterades att en gemensam terminologi behövs för att överbrygga politiska stuprör och ”öar” i statsförvaltningen men även att överbrygga kårkulturer främst mellan polis, militär och räddningstjänst. Det är också viktigt för att underlätta samverkan och samarbete under tidspress och även för att lättare motstå påverkansoperationer och desinformation.

Under eftermiddagen konstaterades att begreppet ”kontinuitet” i högsta grad är lämpligt att applicera på totalförsvarstanken. Det handlar ytterst om att landet Sverige skall kunna fortleva utan allt för stora och långa avbrott.

Det finns redan en genomarbetad svensk standard för kontinuitet men den kan behöva kompletteras med aspekter som återfinns i lagstiftningen – inte minst de s.k. fullmaktslagarna som träder i kraft vid höjd beredskap.

Fördelen med standarden för kontinuitet är att den är gemensam för privata och offentliga organisationer och att den inte alls tar hänsyn till orsaken till avbrottet. Det kan vara en antagonist eller en naturkatastrof som orsakar avbrottet, standarden är tillämplig i samtliga scenario.

Länkar:

TK 494 Samhällssäkerhet

Standarder för samhällssäkerhet

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Om krisen eller kriget kommer

Under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni, skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Alla hushåll får ett exemplar men redan nu kan du läsa och ladda ned broschyren om vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Bakgrunden till satsningen är att vi som bor i Sverige behöver bli bättre förberedda på följderna av allt från allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker och i värsta fall krig.

– Vi har alla ett ansvar för vårt lands säkerhet och beredskap och då är det viktigt att vi alla också har kunskap om hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar, säger Dan Eliasson, generaldirektör MSB.

Konkret information om hur du förbereder dig

Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att klara vatten, mat, värme och kommunikation när samhällets service inte fungerar som vanligt, oavsett vad som är orsaken till det. Är vi förberedda klarar både individen och samhället svåra påfrestningar bättre.

Fokusområden på webbplatsen dinsäkerhet.se

Webbplatsen dinsäkerhet.se erbjuder mer information om de områden broschyren tar upp. I avsnittet Kris och krig finns olika fokusområden där till exempel informationspåverkan och hur du skyddar dig mot den förklaras. I slutet av maj publiceras broschyren på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk.

Webbplatsen är också en källa för den som vill följa utvecklingen och planeringen av Sveriges totalförsvar.

Därför kommer informationen nu

Vi lever i en tid där följderna av extremt väder, IT-attacker, terrordåd kan påverka att samhällsservicen inte längre fungerar. Regeringen, som gett MSB uppdraget, menar att informationen också är viktig sett till att den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden har försämrats.

Kontaktcentrum svarar på frågor

Innehållet kommer att väcka frågor och en del oro även om Sverige är ett tryggare land än många andra länder. MSB erbjuder därför möjlighet att få svar på frågor hos Kontaktcentrum. Här besvarar personal frågor under vardagar från 21 maj till 29 juni. Vill du ställa en fråga kan du använda chatt, e-post, sociala medier eller telefon. Personalen talar nio olika språk: svenska, engelska, spanska, vietnamesiska, kurdiska, franska, tyska, portugisiska och kantonesiska.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Inga skyddsrum byggda på 15 år – trots ökad hotbild

Bildresultat för skyddsrum
Denna artikel återfinns i orginal på svt.se

Hotbilden mot Sverige har ökat. Trots det har inga nya skyddsrum byggts på 15 år och i dag saknar tre miljoner svenskar plats i skyddsrum.
– Tanken har aldrig varit att det ska finnas skyddsrum till hela befolkningen, säger Ove Brunnström, på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I slutet av maj kommer alla svenska hushåll att få broschyren ”Om krisen eller kriget kommer i brevlådan, som ska reda ut vad som gäller vid ett krig eller en krissituation i Sverige.

Den svenska försvarsberedningen menar att hotbilden mot Sverige har ökat.

I december 2017 konstaterade man att ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”, och det ökade hotet har gjort frågan om skyddsrum aktuell igen.

2002 slutade man att bygga nya skyddsrum i Sverige.

Samtidigt har man under den tiden, mellan 2003 och 2017, byggt mer än 430 000 nya bostäder, enligt Boverket.

Alla de bostäderna saknar alltså skyddsrumsplanering, MSB:s Ove Brunnström menar att det är en stor utmaning för framtiden:

– Det här har fått konsekvenser för skyddsrumstäckningen. Det kan saknas skyddsrum i vissa områden.

Framför allt gäller det i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enligt MSB skulle det ta tio år och kosta minst en miljard att bygga 50 000 nya skyddsrumsplatser. Kalkylen gäller nybyggnation – en tillbyggnad av befintliga skyddsrum skulle bli betydligt mycket dyrare.

Men alla svenskar behöver inte skyddsrum, enligt Brunnström.

– Tanken har aldrig varit att det ska finnas skyddsrum till hela befolkningen. De som har behov av ett skyddsrum, enligt hotbildsanalysen, ska ha plats.

Enligt MSB torde inte skyddsrummen vara primära mål vid eventuellt militärt anfall. Dessutom: De 65 000 skyddsrummen som finns klarar inte en direktträff av bomber, speciellt inte från så kallade blockbusters som utvecklats för att slå ut skyddsrum.

– Skyddsrummen är dimensionerade för en 250 kilos konventionell flygbomb eller sprängbomb, fem meter från skyddsrummet, och ska skydda mot splitter, tryckvåg och radioaktiv strålning, säger Ove Brunnström.

Vem får då plats i ett skyddsrum – är det först till kvarn, eller är enskilda platser förutbestämda på något sätt?

– Nej, skyddsrummen är till för all civilbefolkning som söker skydd, oavsett om man bor i området, tillfälligt råkar befinna sig i området eller arbetar i området.

Hur gör de som inte kan få plats?

– I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme, som en källare, tunnel eller tunnelbanestation. Om det saknas eller råder brist på skyddsrum i ett område är alternativet att befolkningen utryms, säger Ove Brunnström.

Om krisen eller kriget kommer

 • Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” trycktes senast på 1980-talet, under det kalla kriget.
 • 1991, efter Sovjetunionens sammanbrott, togs broschyren bort då det inte längre ansågs finnas något hot mot Sverige.

SVENSKA SKYDDSRUM

Skyddsrummen kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig och är till för alla som söker skydd oavsett om man bor i området, tillfälligt råkar befinna sig i området eller arbetar i området.

 • Om du hör flyglarm eller uppmanas ta dig till skyddsrum, ska du bege dig till det skyddsrum som är närmast där du befinner dig.
 • I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme som en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

UTRYMNING

 • Om det saknas eller råder brist på skyddsrum i ett område är alternativet att befolkningen utryms.
 • Utrymning har inte övats i större skala i Sverige på över ett halvt sekel, i Stockholm övades det senast 1961.
 • Enligt Freddy Jönsson Hanberg, sekreterare i Totalförsvarsstiftelsen, är det mer rationellt att planera för utrymning snarare än att stanna och söka skydd: ”I dag bor 40 procent av invånarna i de 20 största städerna, en omöjlig ekvation inte bara av skyddsskäl utan också av försörjnings- och uthållighetsskäl”.

KÄLLOR: Ove Brunnström, MSB och Freddy Jönsson Hanberg, Totalförsvarsstiftelsen

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

SAMÖ 2018 genomförd

Nu har seminarieövningen SAMÖ 2018 genomförts. SAMÖ 2018 hade fokus på kunskapshöjning vad gäller området civilt försvar.

SAMÖ 2018 genomfördes som en seminarieövning där drygt 500 övande, uppdelade på fem tillfällen, resonerade sig fram till svar på diskussionsfrågor genom samtal och diskussioner.

Resultaten och erfarenheterna från övningen kommer att utgöra underlag i det samlade arbete som görs vad gäller civilt försvar och totalförsvar, och kommer bland annat att vara viktiga ingångsvärden till totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020).

Deltagande aktörer var de centrala och regionala bevakningsansvariga myndigheter som finns upptagna i bilagan till krisberedskapsförordningen tillsammans med Försvarsmakten, Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen, Riksbanken, Lantmäteriet, SOS Alarm och Teracom.

Efter genomförd övning var uppfattningen hos majoriteten av deltagarna att det varit värdefullt och inspirerande att träffas och diskutera dessa frågor. Kunskapen och förståelsen hos deltagarna ökade inom flera områden.

SAMÖ 2018 är den senaste övningen i MSB:s övningsserie samverkansövningar (SAMÖ) som övar tvärsektoriella förmågor på nationell nivå. SAMÖ 2018 är en del i det gemensamma arbetet med ett återupptaget totalförsvar.

MSB övar organisationer och myndigheter på regional, nationell och internationell nivå för att samhällets aktörer ska ha en god förmåga att begränsa och hantera konsekvenserna av en samhällsstörning.

Klicka här för mer detaljerad information

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Kan ett statligt ägt moln säkra svenska folkets data?

Idag genomfördes ett seminarium på Internetstiftelsen med rubriken ”Kan ett statligt ägt moln säkra svenska folkets data?” Lokalen var till brädden fylld och det var många som inte fick sittplats.

Arrangören hade förberett tio viktiga frågor kopplade till rubriken varav flera hade direkt bäring på totalförsvaret t.ex:

 • Hur ska den IT-beroende statens förmåga upprätthållas i kristider?
 • Hur ska offentlighets- och sekretesslagen upprätthållas i molntjänster?
 • Hur ska hemliga handlingar förbli hemliga i en molntjänst?

På scenen fanns ett flertal experter från så väl offentlig sektor som från näringslivet, t.ex:

 • Daniel Melin, utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst
 • Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen i Sverige
 • Karl Ekman, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Allt mer data från våra liv förvaras i molnet, den typ av tjänster som använder internet och storskaliga datacenter för att lagra och göra vår information tillgänglig. Framstegen inom molnteknik har gjort det enkelt och billigt att förvara snabbt växande mängder data och göra den tillgänglig för oss när vi behöver den.

Men den mycket positiva utvecklingen har också fört med sig allt mer högljudda frågetecken kring säkerhet och integritet. Både experter och vanliga medborgare börjar i allt högre utsträckning kräva svar på hur det påverkar oss att våra företag, myndigheter och medborgare förvarar vår kritiska data på olika platser runt om i världen, långt bortom vår kontroll.

Vi har också sett ett antal skandaler där myndigheter köpt lösningar som inneburit att kritisk och i en del fall sekretessbelagd data förvarats utanför Sveriges gränser av privata företag med anställda som inte genomgått nödvändiga bakgrundskontroller. Efter dessa skandaler börjar allt fler se molntjänster som en del av vårt lands kritiska infrastruktur och som en viktig pusselbit i frågor som rör både rikets och medborgarnas säkerhet.

Med en svensk molntjänst, baserad på öppen källkod, skulle vi kunna hantera vår kritiska data utan att vara beroende av globala storföretag. Nycklarna till molnet skulle då innehas av staten och medborgarna vilket borgar för en hög tillförlitlighet.

En av slutsatserna var att det är långt ifrån säkert att staten kan skydda medborgarnas data bättre än privata sektorn. I så fall bör man plocka ut det allra mest skyddsvärda och utgå från det men låta mindre känslig information fortfarande hanteras i tjänster som levereras av t.ex. utländska leverantörer.

Det konstaterades också att dagens höga interdependens innebär att det inte alls är säkert att vare sig centralisering eller decentralisering är lösningen på skyddsfrågan. Därmed är det lite oroande att inriktningen är att staten skall minska antal datacenter  från dagens 200 till ca 20. Den styrningen är inte genomtänkt eftersom den enbart ser till kostnadsrationalitet men inte till helheten. Det kan visa sig att besparingen äts upp av en rad kostnadsdrivande skydds- och redundanslösningar.

Helt klart är att outsourcing och hög exponering mot utländska tjänsteleverantörer är under granskning, något som även berör amerikanska leverantörer med hänvisning till ”the Patriot act”.

 

 

Dela gärna detta inlägg på sociala media:

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får rätt att stoppa upphandlingar

Från och med i dag är statliga myndigheter skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför utkontraktering av viss säkerhetskänslig verksamhet. Det här tillvägagångssättet förstärker skyddet av de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället.

De nya bestämmelserna som träder i kraft i dag medför att myndigheter som planerar att inleda en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal blir skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan en upphandling påbörjas. Skyldigheten gäller om en framtida leverantör kan få tillgång till eller möjlighet att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. Flera hundra upphandlingar per år kommer nu att genomgå en mer rigorös kontroll.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får förelägga myndigheten som ska utkontraktera verksamhet att vidta åtgärder för att säkerställa säkerhetsskyddet i sådana situationer. Om ett föreläggande inte följs eller om säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas får Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten besluta att myndigheten inte får genomföra upphandlingen.

De nya bestämmelserna gäller från den 1 april 2018.

Säkerhetspolisens pressmeddelande: http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-03-28-sakerhetspolisen-far-nytt-uppdrag-inom-sakerhetsskydd.html

Dela gärna detta inlägg på sociala media: