Hoppa till innehåll

GDPR och integritetspolicy


Totalförsvarsstiftelsens GDPR-policy

Inledning

Totalförsvarsstiftelsen är en ideell organisation som arbetar för att främja totalförsvaret i Sverige. Stiftelsens verksamhet omfattar bland annat utbildning, forskning och opinionsbildning.

Totalförsvarsstiftelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med stiftelsens verksamhet.

Syftet med denna policy

Syftet med denna policy är att säkerställa att Totalförsvarsstiftelsen följer gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter, bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Totalförsvarsstiftelsen behandlar personuppgifter om personer som är engagerade i stiftelsens verksamhet, till exempel medlemmar i råd, kursdeltagare, forskare och opinionsbildare samt totalförsvarets aktörer.

De personuppgifter som behandlas kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, yrkestitel och andra uppgifter som är relevanta för stiftelsens verksamhet.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på olika sätt, till exempel:

 • När en person deltar totalförsvarsverksamhet arrangerad av Totalförsvarsstiftelsen.
 • När en person kontaktar stiftelsen.
 • När en person deltar i opinionsbildande aktiviteter.
 • När en person och/eller dennes organisation bedöms ha legitimt intresse för kunskap om totalförsvaret

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att:

 • Administrera deltagande i stiftelsens aktiviteter.
 • Kommunicera med totalförsvarets aktörer och andra engagerade personer.
 • Inhämta synpunkter och feedback från medlemmar och andra engagerade personer.
 • Bedriva opinionsbildning.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Personuppgifter som samlas in i samband med gemensamma aktiviteter sparas i minst tre år efter att medlemskapet upphört.

Personuppgifter som samlas in i samband med kurser och konferenser sparas i minst ett år efter att kursen eller konferensen har avslutats.

Personuppgifter som samlas in i samband med opinionsbildande aktiviteter sparas i minst ett år efter att aktiviteten har avslutats.

Vem har tillgång till personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att delas med stiftelsens anställda, uppdragstagare och samarbetspartners.

Personuppgifter kan komma att delas med myndigheter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning.

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade har rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om den registrerade.
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Begära radering av personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandlingen av personuppgifter.
 • Invända mot behandling av personuppgifter.
 • Överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om den registrerade anser att stiftelsen behandlar personuppgifter på ett olagligt sätt.

Kontaktuppgifter

Om den registrerade har frågor om stiftelsens behandling av personuppgifter kan den registrerade kontakta stiftelsens dataskyddsombud på följande adress:

Totalförsvarsstiftelsen Dataskyddsombud Stockholm info@totalforsvar.org

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att ändras. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på stiftelsens webbplats.