Totalförsvarsstiftelsen 2016

Totalt under året har ett 30-tal personer varit involverade i Totalförsvarsstiftelsens arbete.

Stiftelsen har under året registrerats hos Länsstyrelsen.

Vi tar tacksamt emot donationer!

Vad har vi gjort under 2016?

Årets viktigaste händelse var att vi lämnade in förstudien till regeringen den 10 juni, samtidigt som Försvarsmakten och MSB lämnade in grundsynen. Vi träffade då Försvarsdepartementet och hade ett bra möte angående totalförsvarsplanering.

Vi har också under året träffat personal från: Justitiedepartementet, MSB:s ledning, Försvarsmaktens Ledningsstab och Svenskt Näringslivs ledning.

Den 9 november genomförde vi en näringslivshearing på Försvarshögskolan där representanter för näringslivet gav sin syn på totalförsvaret och deras roll i totalförsvarsplaneringen. Synpunkterna sammanställdes i en PM och skickades till regeringen den 12 december. Mottagare var utvalda personer på Försvars-, Justitie-, Närings- och Finansdepartementen.

Vi har också träffat ett flertal stora företag och privata infrastrukturägare som har väsentlig betydelse för totalförsvaret och intervjuat dem om deras syn på sin roll.

Stiftelsen har informerat SÄPO om verksamheten och inlett ett bra samarbete.

Under våren utvecklade vi Omfall Edmund genom att genomföra ett krigsspel på det scenariot. Syftet var att skapa underlag till förstudien.

Omfall Edmund har under året använts av MR Mitt under en fältövning för att illustrera exempel på hybridkrigföring där Försvarsmaktens skarpa omfall inte kunde användas p.g.a. de civila myndigheternas deltagande. Omfallet har även används under Hemvärnets stabsövningar.

Vi intervjuades av Björn Wegner på podden ”I krig och fred” där bl a Chefen för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten generalmajor Gunnar Karlson också har intervjuats. Nyligen intervjuades vi också av Patrik Oksanen för Podd72.

Samarbetet med övriga aktörer på området t.ex. FOI, FHS, FMV, Polisen, bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, frivilligrörelser, Krigsvetenskapsakademin, Folk & försvar, Allmänna försvarsföreningen, Försvarsutbildarna m.fl utvecklas på ett bra sätt.

Vi har besökt SOS Alarms central i Johannesberget.

Under året har vi deltagit i Frivärlds olika arrangemang under året liksom Atlantkommitténs. Vi har också deltagit i Säkerhets- och Försvarsföretagens totalförsvarsseminarium.

Inför Försvarsmaktsövning AURORA har vi engagerats för att bidra till scenariot genom att föreslå inspel för de civila myndigheternas deltagande.

Vi arbetar med ett förmågeramverk för totalförsvar som på sikt kan användas som en standard för regeringar i EU att planera mot. För att förverkliga det söker vi tillsammans med forskare pengar ur EU Horizon 2020.

I augusti genomförde vi en Think Tank på Försvarshögskolan med ett urval av personer som har mycket god kunskap om och lång erfarenhet av totalförsvaret.

Ett arbete med att utveckla ett ledningskoncept för totalförsvaret har påbörjats.

Vi skriver en omfallsserie där vi graderar omfallen från A-E. Edmund har den lägsta intensitetsnivån och Adolf har den högsta. Bertil, Carl och Daniel i en fallande skala. Namnen är hämtade ur det nuvarande kungahuset.

Hittills har vi inrättat ett strategiskt råd och arbetar för närvarande med att etablera ett näringslivsråd. Under nästa år kommer vi att etablera ett vetenskapsråd.

Vi har deltagit på MSB Samverkansdag där de tre POS-grupperna deltog (NTSG, FS POS och TP SAMS).

I september var vi på Rotary Humlegården och talade och den 30 januari 2017 talar vi på Militärsällskapet. Vi tar tacksamt emot förslag på tillfällen där vi kan hålla föredrag och berätta om totalförsvaret och vårt arbete.

Vi har under året publicerat nyheter löpande på vår hemsida, www.totalforsvar.org. Vi har över 6000 följare på Twitter, vi finns även på Facebook, Instagram och LinkedIn. Under året har bloggandet varit sparsamt men vi hoppas återkomma till det under nästa år. Vi träffar massmedia löpande och har bra kontakter men tar tacksamt emot fler förslag.

Under 2017 har vi planerat nedanstående:

  • Förmågeramverket bör lämnas till regeringen i juni samtidigt som myndigheterna redovisar sitt planeringsarbete
  • Ett större näringslivsseminarium
  • Medarrangera totalförsvarsdag(ar)
  • Ledningsseminarium och ledningskoncept
  • Seminarium och fördjupningsstudie rörande krigsplacering av personal, företag och materiel
  • Etablera en långsiktig strategi för stiftelsens arbete och en handlingsplan

Vi önskar alla totalförsvarsvänner en God Jul & och ett Gott Nytt År!

Donera gärna! https://totalforsvar.org/donationer/

Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

Den 19 december presenterade FOI studien “Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig” för frivilliga försvarsorganisationer och MSB.

Frivilliga insatser ger viktiga bidrag i det samlade arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Syftet med studien är studera hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras.

Studien bygger i huvudsak på intervjuer med ovan nämnda aktörer. I studien ingår också en mindre nordisk utblick inom området. Den enskildes engagemang bottnar ofta i ett specifikt intresse eller kompetens samtidigt som de offentliga aktörernas behov är mer generella. Detta innebär behov av att organisera utbytet mellan frivilliga och offentliga aktörer på ett sätt som tar till vara olika specialkompetenser men samtidigt skapar förutsättningar att kunna hantera bredare uppgifter i samband med en kris eller händelse.

Samtliga intervjuade frivilligaktörer lyfter fram att det är avgörande för engagemang och motivation att bli sedd, bekräftad och inkluderad. För att i framtiden kunna öka frivilligmedverkan är det viktigt att offentliga aktörer inkluderar frivilligaktörer i det förebyggande, förberedande och återställande arbetet. Det kan handla om att delta i övningsplanering, delta i gemensamma utbildningar och att medverka vid erfarenhetsanalyser efter inträffade händelser.

Hantering av spontanfrivilliga är en uppgift där etablerade frivilligaktörer ofta har goda kunskaper och erfarenheter Det statliga stöd som ges för att stimulera frivilliginsatser inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och höjd beredskap bör tydligare än idag delas upp i olika potter knutna till specifika mål och syften.

Offentliga aktörer bör utnyttja arbetet med återupptagen nationell försvarsplanering som ett medel för att nå ut till och engagera såväl redan befintliga frivilligaktörer som andra aktörer i samhället.

Läs mer här

IT på största möjliga allvar

fredrik-robertsson2

Generalmajor Fredrik Robertsson, CIO för Försvarsmakten. Foto: Magnus Bergström.It-säkerhet är viktigt för alla företag och organisationer men i Försvarsmakten är området avgörande eftersom man hanterar information som rör rikets säkerhet. Om it-strukturen skadas kan det resultera i att mycket inom Försvarsmakten inte fungerar. It-säkerhet tas på högsta möjliga allvar och är anledningen till varför deras CIO är en del av den högsta ledningsgruppen.

När Fredrik Robertsson får frågan om vad av som är viktigast i en IT-infrastruktur måste han därför välja säkerhet.

– Men att bygga en struktur som är säker men inte användarvänlig och saknar flexibilitet är inte heller bra och äventyrar i förlängningen säkerhetsaspekten, förklarar Fredrik Robertsson.

Att lyckas med balansen i it-strukturen är därför en av de stora utmaningarna för honom. Inte minst med anledning av att Försvarsmakten är under återuppbyggnad med stora behov av modernisering.

Läs hela artikeln här

 

Stockholm är Europas säkraste stad

Relaterad bild

Stockholm är världens fjärde säkraste storstad, endast Tokyo, Singapore och Osaka är säkrare.

Det är the Economist Intelligence Unit som skrivit en rapport baserad på 40 kvalitativa och kvantitativa parametrar. Man har mätt fyra dimensioner: personlig, infrastrukturell, digital och hälsomässig säkerhet (safety).

Läs hela rapporten här

 

 

Kommuner uppmanas höja krigsberedskapen

Rikard Aspholm handläggare av frågor som rör samhällsskydd på länsstyrelsen.
Rikard Aspholm handläggare av frågor som rör samhällsskydd på länsstyrelsen. Foto: Ulf Larsson/Sveriges Radio

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kräver att Sveriges kommuner ska öka sin krigsberedskap.

Länsstyrelserna, som har ansvaret för civilförsvaret, tror att det kommunerna kommer att klara av det här jobbet.

– Kommunerna har uppgiften att jobba med krisberedskap i dag och det bedrivs som aktivt arbete. Sedan lite nyheter att återuppta arbetet med säkerhetsskyddet, men det är jag övertygad att kommunerna klarar av, säger Rikard Aspholm som är handläggare av samhällsskydd på länsstyrelsen.

Under det kalla krigets dagar så var krigsberedskapen även i det civila samhället ständigt närvarande. Men under de senaste 15-20 åren är det verksamhet som hamnat långt ner på prioritetslistan. Men nu ska det byggas upp igen – åtminstone delar av det.

– Jag tror inte att det nödvändigtvis är samma verksamhet som ska återuppbyggas. Samhället har förändrats en hel del det finns andra typer av konflikter som är tänkbara, säger Rikard Aspholm.

Att kommunerna nu fått uppmaningar på att se över och öka sin krigsberedskap har en förklaring.

– Riksdagens bedömning av säkerhetsläget i vår omvärld, säger Rikard Aspholm.

Denna artikel är hämtad från Sveriges Radios hemsida

Rundabordssamtal med näringslivet om informations- och cybersäkerhet

Bildresultat för cybersecurity

Inrikesminister Anders Ygeman och närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffade idag ett tjugotal representanter från näringslivet för att diskutera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Regeringen anser att om Sverige ska kunna vara världsledande på att ta vara på digitaliseringens möjligheter, så måste informations- och cybersäkerhetsarbetet hålla hög klass – både i offentlig och privat sektor. Regeringen har redan tagit flera initiativ för att säkerhetsarbetet ska stärkas. Nu tas ytterligare steg. Regeringen kommer nästa år att presentera en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet.

– För att vi ska kunna uppnå ett mer robust samhälle behöver vi hantera de digitala säkerhetsutmaningarna. Inte minst inom näringslivet finns en omfattande expertis på det här området. Jag är därför tacksam för de kunskaper och inspel vi fått ta del av idag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De digitala säkerhetsutmaningarna har även aktualiserats i regeringens samverkansprogram. Flera företag som är representerade i samverkansprogrammen fanns på plats vid dagens samtal, däribland Ericsson, ABB, Volvo Personvagnar och IBM.

Läs mer här

Utredning om materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten överlämnad

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap från utredaren Ingemar Wahlberg
Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap från utredaren Ingemar Wahlberg. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 14 december betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap till regeringen. Utredningen föreslår att verksamhet inom Försvarets materielverk som rör drift och vidmakthållande av materiel förs över till Försvarsmakten. Enligt utredaren får Försvarsmakten får därmed en sammanhållen krigsorganisation med tillhörande logistikresurser.

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2015 ställde regeringen krav på högre tillgänglighet och beredskap i krigsförbanden för att på så sätt öka krigsförbandens operativa förmåga. Hösten 2015 tillsattes en utredning med uppgift att lämna förslag på hur materiel- och logistikförsörjningen bör utformas och organiseras för att tillgodose dessa krav. Utredningens arbete har genomförts med stöd av experter från Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

I betänkandet föreslår utredningen bland annat att Försvarsmakten ska ansvara för att driften och vidmakthållandet av myndighetens materiel och att därmed verksamhetsområdet förråd, service och verkstäder inom Försvarets materielverk förs över till Försvarsmakten.

Utredningen föreslår också en finansiell styrmodell som innebär att riksdagens och regeringens styrning av statens åtaganden och statens utgifter sker utifrån relationen till utomstatliga leverantörer. Enlig utredaren skulle detta tydligare vad staten har beställt av industrin och inte som i nuvarande modell på vad Försvarsmakten har beställt från Försvarets materielverk.

Läs mer här!

 

 

 

Konflikten i Göteborgs hamn

Relaterad bild
Göteborgs containerhamn

Efter strejken i novmeber pågår det sedan en tid medling i konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Vad som gör detta så intressant ur totalförsvarssynpunkt är konsekvenserna som ett avbrott får – även om det i detta fall är orsakat av en betydligt fredligare fejd än krig.

90 % av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APM Terminals hanterar ca 50 % av allt containergods i Sverige. Under strejken som genomfördes 15- 18 november beräknades volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20 – 30 % vilket får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien.

Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade. Problematiken med konfliktreglerna innebär också att infrastrukturen i hamnen inte kan utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Det påverkar inte bara handeln i Göteborgs Hamn och Göteborgsregionen utan påverkar hela Sveriges handel. På längre sikt är risken att godset går över till andra trafikslag.

Om en situation liknande den som beskrivs i Omfall Edmund skulle uppstå – så finns inte tid att omdirigera godsflöden till andra trafikslag. Dessa framstår just i det fallet inte ens som möjliga alternativ.

Källa: Transportföretagen

NSPA skriver avtal med EUROCORPS

Foto: NSPA

NSPA har etablerat ett formellt ramverk för samarbete med European Corps – EUROCORPS. Ett samförståndsavtal tecknades den 30 november.

NSPA står för Nato Support and Procurement Agency och motsvaras av FMV i Sverige.

Överenskommelsen omfattar grundläggande principer för hur NSPA skall leverera stöd till EUROCORPS högkvarter rörande försörjning, underhåll, upphandling av varor och tjänster, transporter, konfigurering, teknisk assistans. Detta levereras i projektform.

Läs mer: NSPA signs agreement with EUROCORPS

Kommunerna ska rusta för krig – men de vet inte hur

Så här såg det ut innan betongbunkern i Sankt Jörgens park i Lund täpptes igen för gott. Nu förbjuds kommunerna att avveckla liknande anläggningar som kan komma i bruk i händelse av krig. Bild: Johan Bävman

Regeringen ställer orimliga krav på att Sveriges kommuner ska skydda invånarna i händelse av krig. Det hävdar flera kommunala säkerhetsexperter. “Det här kostar pengar som inte finns”, säger Jonas Hult i Malmö. “Vi vet inte vad staten vill att vi ska göra”, säger Håkan Nilsson i Landskrona.

För ett år sedan beslöt regeringen att Sverige åter ska få ett civilt försvar. Den totalförsvarsplanering som gjordes under kalla kriget ska väckas till liv.

Häromdagen fick säkerhetscheferna i landets kommuner brev från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med krav på ökad krigsberedskap.

“Det ställer höga krav på… operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera hemliga uppgifter”, heter det i rundskrivelsen.

Därutöver ställer MSB specifika krav:

• Kommunerna ska öka säkerhetsskyddet.
• De ska delta i försvarets krigsövningar.
• De ska vara med på olika försvarskurser.
• De ska medverka till att skyddsrummen blir fler.

• Kommunerna får inte längre avveckla ledningscentraler i bergrum och andra civila krigsanläggningar.

– Vi avråder från en sådan avveckling. De anläggningar för civilt försvar som finns kvar i kommunerna var en del av totalförsvaret fram till 90-talet. Det kan vara fungerande anläggningar som vi får bruk för framöver, säger Svante Werger, informationschef på MSB.

Enligt honom är rundskrivelsen ett sätt att förbereda Sveriges kommuner för en framtida krigssituation.

Detta inlägg är ett utdrag från en artikel i Sydsvenska dagbladet

Totalförsvar – Samhällsförsvar