Publicerad

Polisen storsatsar på övervakningskameror

Bildresultat för övervakningskamera

En kriminell gängmedlem är på väg in i ett område där hans fiender bor.  Mannens bilnummer registreras av en kamera och ett sms skickas till polisens insatsstyrka.  Bilen stoppas, ett skjutvapen beslagtas och gängmedlemmen grips.

Det är ett av många scenarier i polisens nya plan för hur brottslighet i utsatta områden ska kunna bekämpas mer effektivt.

– Rätt använda är kameror ovärderliga verktyg för att leda insatser, stoppa pågående brottslighet och radikalt förbättra utredningsmöjligheterna.

Det säger polisinspektör Joakim Söderström vid Utvecklingscentrum Stockholm, som nyligen fått ansvar för en snabb upprustning av polisens nationella övervakningsförmåga.

Planen är att bygga upp ett system där fasta kameror kombineras med rörliga. De sistnämnda kan vara placerade på fordon, uniformer, helikoptrar och drönare. Eller sitta i en smart telefon.

– Den mjukvara vi har valt kan ta in bilder från alla möjliga sorters bildkällor, vilket inte gått hittills. De kameror som finns monterade i en del polisbilar har till exempel inte kunnat kommunicera med ledningscentralerna, berättar Joakim Söderström.

– Dessutom ska vi vid behov kunna ansluta externa system, som till exempel Trafikverkets.

Det nya systemet tillåter också digital bildanalys med hjälp av olika datorprogram.

– Det kan handla om allt ifrån igenkänning av ansikten och fordon till att systemet larmar om att en person har ställt ifrån sig ett föremål på en viss typ av plats. Det finns även möjlighet att ansluta sensorer som reagerar på skottlossning eller glaskross.

Den nya, offensiva linjen vilar på såväl svenska som utländska erfarenheter. Vid terrorattacker i till exempel Belgien, Turkiet och Tyskland har polisen lyckats identifiera gärningsmän via övervakningsbilder och därefter spåra dem geografiskt. Den dödliga attacken 2015 mot gäster på Vår krog och bar i Göteborg hade sannolikt aldrig klarats upp utan det lokala bostadsbolagets kameror. Och en färsk analys av kampen mot bilbränderna visar att det är i princip enbart de få fall där gärningsmännen fastnat på film som lett till åtal.

– Ska vi ha chans att komma åt dessa brott och andra är det nödvändigt med bättre teknik. Det vi bygger på är det system som redan är i bruk i Region Syd, menar Joakim Söderström.

Läs hela artikeln på DN.se

Dela gärna detta inlägg på sociala media:
Publicerad

Telekomsektorns förmåga vid hot mot rikets säkerhet ska öka

Post- och telestyrelse, till startsidan

En ökad förmåga vid hot mot rikets säkerhet är ett av målen när Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar en utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och regeringen har beslutat om att återuppta planeringen av totalförsvaret. PTS anordnar därför, i samarbete med Säkerhetspolisen (Säpo), en omfattande utbildning för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Utbildningen ska öka operatörernas förmåga att förebygga risker som kan hota rikets säkerhet, underlätta privat-offentlig samverkan och stärka förståelsen för sektorns betydelse i totalförsvaret – tillsammans med krisövningen TELÖ 17, som genomförs i höst.

Utbildningen genomförs under våren av Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) vid Försvarshögskolan, på uppdrag av PTS och Säpo.

PTS ansvar och arbete med totalförsvarsplanering

Regeringen har beslutat att den svenska totalförsvarsplaneringen ska återupptas. Planeringen omfattar både militärt och civilt försvar. PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. Genom föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder, utbildningar, övningar och andra åtgärder bidrar PTS till att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig.

Dela gärna detta inlägg på sociala media:
Publicerad

Regeringens livsmedelsstrategi i korthet

Livsmedelsstrategin påverkar totalförsvarets förmåga
Vision till 2030

Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Övergripande målet

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Utdrag (ur propositionen) som rör totalförsvar:

“Ökad livsmedelsproduktion i Sverige leder till bättre förutsättningar för en god nationell försörjningsberedskap. Sveriges självförsörjningsgrad har betydelse för vår försörjningsförmåga i såväl kris som under höjd beredskap och krig, men många andra faktorer är av väl så stor betydelse.

Bland annat krävs en fungerande marknad för insatsvaror, transporter, datasystem och lagerhållning i detalj- och grossisthandelsled. Hela livsmedelskedjan bör vara så robust att även allvarliga påfrestningar och störningar kan klaras med rimliga konsekvenser för samhället. Detta  kräver i sin tur en fungerande infrastruktur i form av t.ex. vägar, el, datakommunikation och vattenförsörjning. I prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 angav regeringen att planeringen för det civila försvaret ska återupptas och genomföras utifrån av regeringen beslutade planeringsanvisningar.

I propositionen angavs vidare att planeringen för det civila försvarets stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap bör ta sin utgångspunkt i Försvarsmaktens behov. Exempelvis så kommer försörjning av livsmedel att utgöra särskilda behov för det militära försvaret. Det civila försvaret, där livsmedelsförsörjningen ingår, bör enligt regeringen inledningsvis planera för att kunna lösa uppgifter under krig i 5– 10 dagar.

Planeringen för övriga uppgifter inom det civila försvaret avseende skyddet av befolkningen och upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet bör dock kunna utföras under en betydligt längre tid. Det krävs emellertid analyser och planering av hur leveranssäkerheten och beredskapen inom livsmedelsförsörjningen kan förbättras inför höjd beredskap.

Det finns också andra krisscenarier där internationell handel med livsmedel minskar kraftigt under längre tid. I sådana scenarier är en inhemsk livsmedelsproduktion av stor betydelse för försörjningstryggheten. Det är därför viktigt att jordbruket och livsmedelsproduktionen fungerar även under en kris på såväl regional som på nationell nivå. Samtidigt är gränsöverskridande samarbete, handel och integration avgörande för att främja en positiv utveckling i stora delar av världen. En ökad nationell livsmedelsproduktion kan skapa förutsättningar för en ökad konsumtion av svenska livsmedel.

Regeringen uppdrog i december 2015 till myndigheter med särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, bl.a. Jordbruksverket och Livsmedelsverket, att planera för det civila försvaret. I ett längre perspektiv kan klimatförändringarna innebära påfrestningar på de globala produktionssystemen. Svenskt jordbruk kan då bidra till den globala försörjningen. Förutsättningen är att produktionsresurser behålls i jordbruket och kan utnyttjas.

I rapporten ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” (Klimatologi Nr 12, 2015) (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) konstateras att de framtida klimatfördelar som jordbruket troligen får, gentemot andra regioner, endast kan realiseras om jordbruket är konkurrenskraftigt och investeringar görs. I rapporten konstateras också att Sverige i dagsläget är starkt beroende av import av livsmedel.”

Slutsats: Dagens totalförsvar är beroende av en fungerande livsmedelsförsörjning.

Dela gärna detta inlägg på sociala media:
Publicerad

Ett räddat liv i timmen sedan oktober 2015

Kustbevakningen är en del av totalförsvaret
Sjöräddning Lesbos januari 2017. Kustbevakningen är en del av totalförsvaret.

TOTALFÖRSVAR

Sedan Kustbevakningen inledde sin insats på den grekiska ön Lesbos hösten 2015 har 5182 personer räddats under 5150 patrulltimmar. Det är mer än en räddad människa per patrullerad timma.

Under en längre period har det varit lugnt för våra enheter i Grekland som deltar i Frontex operation Poseidon. Det har varit förhållandevis få sjöräddningar och få gränskontroller på grund av vädret, men också för att det är färre personer som kommer med båt mellan Turkiet och Grekland för tillfället.

Men så i fredags den 3 februari, upptäcktes en gummibåt som höll på att sjunka och besättningen ombord på Kustbevakningens patrullbåt KBV 476 kunde ta ombord 60 migranter och transporterat dem till hamn.

─ Det har varit väldigt lugnt i vårt operationsområde senaste tiden, men vi fortsätter våra patruller. Fredagens sjöräddning är ett kvitto på att vi fortfarande gör nytta på plats, säger Robert Primus, koordinator för Kustbevakningens Frontexuppdrag.

Hittills i år har besättningarna på plats deltagit i fyra sjöräddningar och undsatt 181 människor. Kustbevakningens deltagande i operation Poseidon pågår till den sista april i år.

Kustbevakningen ingår i Totalförsvaret eftersom det är en s.k. bevakningsansvarig myndighet.

Dela gärna detta inlägg på sociala media:
Publicerad

Chaufför filmade Gripen – greps av polis

En lastbilschaufför filmade ett Gripenplan när han befann sig inne på Saabs område i Tannefors.
Bild: Peter Jigerström. #Totalförsvar

TOTALFÖRSVAR. En lastbilschaufför skulle hämta pallar på Saabs område när han fick syn på ett Gripenplan – och började filma. Det kostar honom 9 600 kronor i böter.

Händelsen inträffade den 25 maj förra året. Lastbilschauffören hade kört in på Saabs område i Tannefors för att hämta tompallar. Plötsligt fick han syn på ett Gripenplan i luften. Lastbilschauffören hoppade ut ur lastbilen, tog fram sin mobiltelefon och började under mellan 30 och 40 sekunder att filma stridsflygplanet. Det borde han inte ha gjort. Saabs anläggning är ett skyddsobjekt där det råder fotograferingsförbud.

En åklagare har nu utfärdat ett strafföreläggande för brott mot skyddslagen. Föreläggandet innebär att lastbilschauffören ska betala 40 dagsböter på sammanlagt 9 600 kronor.

Läs hela artikeln på Corren.se

Totalförsvar

Dela gärna detta inlägg på sociala media:
Publicerad

Har försvarets nedrustning bara varit materiell?

Katarina Barrlings ledare i dagens SvD:

“Kan vi föreställa oss att landets försvarsminister ens skulle ställa frågan huruvida ett nationellt försvar behöver ett visst mått av nationalism? Att oavsett vad man anser om nationalism så kanske den är nödvändig för att kunna samla den kraft som krävs för att försvara ett land?

Och tänk om den långvariga nedrustningen inte bara rört kängor och kanoner. Tänk om också svenskarnas offervilja rustats ned. Utan den blir både kängor och kanoner fullkomligt verkningslösa. Internationella mätningar har indikerat att Sveriges försvarsvilja är jämförelsevis hög, men vad lägger en svensk 2017 egentligen in i begreppet? Efter 200 år av fred? Sannolikt något annat än en person i Norge. Eller Irak.

Vissa (även jag) påstår ibland att svenskar är mer nationalistiska än vi tror, och pekar här på den självbelåtna uppblåsthet vi inte sällan uppvisar gentemot andra länder. Men är verkligen nationalism rätt ord? Möjligen är chauvinism en mer träffande benämning för den svenska självgodheten. Jag vet inte. Kanske krävs ett krig för att vi skall få svar. Låt oss då hoppas att vi får fortsätta sväva i okunskap.”

Läs hela artikeln på SvD.se

Dela gärna detta inlägg på sociala media: