Nu utreds den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Startsida Regeringen.se

Regeringen har i dag fattat beslut om att 20 bevakningsansvariga myndigheter får i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. I fokus för uppdraget står energiförsörjning, transporter, livsmedelsförsörjning, dricksvattenförsörjning, ordning och säkerhet, finansiell beredskap samt elektroniska kommunikationer och post.

– Regeringen har beslutat att ge tjugo bevakningsansvariga myndigheter i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret Vi måste säkerställa att befolkningen skyddas, att viktiga samhällsfunktioner fungerar och att Försvarsmakten får stöd så att de kan möta ett väpnat angrepp, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Myndigheterna som omfattas av uppdraget ska analysera de behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten tidigare har redovisat.

Uppdraget har bland annat gått till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Trafikverket, Statens energimyndighet, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen och Finansinspektionen.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget senast den 2 mars 2020. En försvarspolitisk inriktning för perioden 2021–2025 planeras att beslutas år 2020.

Följande myndigheter omfattas av uppdraget

Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Riksgäldskontoret, Sjöfartsverket, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Statens energimyndighet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket

Samverkansledning civilt försvar – finansiering av studie

PRESSMEDDELANDE

SAMVERKANSLEDNING CIVILT FÖRSVAR – FINANSIERING AV STUDIE

Den 24 maj beslutade Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar att lämna ett bidrag till Totalförsvarsstiftelsen för en studie rörande regional ledning med fokus på civilt försvar och totalförsvar i det som brukar benämnas gråzon eller skymningsläge. Mottagare av studiens utfall är i första hand Länsstyrelsen Stockholm och de övriga aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen.

 Samverkan Stockholmsregionen drivs gemensamt av 37 organisationer, främst kommuner i Stockholms-området men också Region Stockholm, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Länsstyrelsen, Trafikverket m.fl. med fokus på områdena trygghet, säkerhet, krisberedskap och totalförsvar.

 – Studien tittar på hur mycket av ledning och samverkan inom det så kallade Operatörsklustret som kan digitaliseras och på vilket sätt det förbättrar lägesbilden, säger Freddy Jönsson Hanberg, initiativtagare till studien. Freddy Jönsson Hanberg är sekreterare i Totalförsvarsstiftelsen. Han kommer tillsammans med Per Johannisson, Sven Anders Christensson och Kjell Lagerström att genomföra och slutrapportera studien under hösten 2019.

 – För vår del innebär detta ett tillskott av intressanta perspektiv och en välkommen förstärkning i arbetet att utforska möjligheterna till att stödja alternativt spegla operatörsklustret genom digitala innovationer, säger Ola Slettenmark, Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen, vid Länsstyrelsen.

 – Vi har i år delat ut många bidrag, vilket är mycket glädjande, många ansökningar håller hög kvalitet. Just den här studien har bäring på krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar, vilket tydligt går i linje med stiftelsens ändamål, säger Ella Killim, styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar. 

Totalförsvarsstiftelsens ändamål skall vara att till fysiska och juridiska personer utdela medel i syfte att bedriva studier och forskning inom området Totalförsvar. Totalförsvarsstiftelsen skall också arrangera mötesforum och seminarier i syfte att utveckla och förbättra Totalförsvaret i Sverige.

För ytterligare upplysningar – kontakta Totalförsvarsstiftelsen på info@totalforsvar.org