Robustare nät och övning i höjd beredskap präglade totalförsvarsåret 2019

Bildresultat för pts logo

Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation är två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019. I år väntar bland annat Totalförsvarsövning 2020 och utredning av hur mobiltrafiken för samhällsviktiga funktioner kan prioriteras i mobilnäten.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar aktivt med totalförsvarsplaneringen. Sedan i höstas finns en inriktning för totalförsvarsarbetet i telekomsektorn för åren 2020–2025. Den pekar ut vilka områden som är  prioriterade för att stärka kommunikationsnäten och sektorns förmåga att stödja totalförsvaret.

Övning i höjd beredskap

Under 2019 har PTS haft fokus på åtgärder som stärker ledning och samverkan inom sektorn samt på åtgärder som stärker nät och tjänster.

PTS har genomfört Telö 19, en återkommande branschgemensam övning med syftet att stärka den gemensamma beredskapen och förmågan att hantera en situation då samhället utsätts för svåra påfrestningar och beredskapen höjs.

I övningen deltog Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG), som består av privata och offentliga aktörer som tillsammans ska stödja att infrastruktur för elektronisk kommunikation återställs vid allvarliga kriser.

Förebyggande arbete tillsammans med sektorn

PTS arbetar löpande med förebyggande skyddsåtgärder som ökar robustheten i nät och tjänster och som är till nytta för samhället både i fredstid och vid höjd beredskap.

Under det gångna året har PTS initierat flera robusthetshöjande åtgärder, däribland ett projekt som syftar till att säkerställa att mobilnäten på Gotland har den reservkraft som behövs för att kunna leverera grundläggande täckning även vid längre elavbrott.

Regional autonomi och prioritering av mobiltrafik

Totalförsvarsarbetet är fortsatt viktigt under 2020. Under året deltar PTS i Totalförsvarsövning 2020. Myndigheten fortsätter att utreda flera frågor som ska säkerställa robusta nät och tjänster. Det handlar bland annat om att utreda möjlighet till regional autonomi, dvs. att delar av landet ska kunna fungera autonomt och hur telekomsektorn kan säkra upp sin kraft- och bränsleförsörjning i händelse av höjd beredskap eller krig. 

En annan utredning under året är att titta på hur prioritet av användare i mobilnäten ska kunna införas, för att kunna hantera krissituationer när vissa aktörer, t.ex. räddningstjänst, behöver ges företräde i mobilnäten.

PTS arbetar även med totalförsvarsfrågor inom postområdet. Myndigheten utreder bland annat samhällets behov av posttjänster vid höjd beredskap. Utredningen beräknas vara klar under 2020.

Ta del av rapport

Öva beslut på hög nivå – viktig del i Totalförsvarsövning 2020

En viktig del av Totalförsvarsövning 2020 har genomförts, då myndighetschefer under ledning av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavare Micael Bydén tillsammans övat att hantera ett allvarligt gråzonsläge där landet befinner sig i krigsfara.

Gabor Nagy är Försvarmaktens övningsledare för Totalförsvarsövning 2020. Övningen består av fyra olika aktiviteter och fortsätter under hela 2020.

Totalförsvarsövningen pågår under hela 2020 och består av flera olika delar. I en av övningens delar övar man beslutprocesser, före ett eventuellt beslut om höjd beredskap. Tidigare i veckan övade myndighetschefer och landshövdingar tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Dan Eliasson, och överbefälhavare Micael Bydén, att gemensamt hantera ett fiktivt sammanhang, där Sverige befinner sig i krigsfara. Uppdraget var att tillsammans bedöma situationen och komma överens om behov av åtgärder för att stärka försvarsförmågan.

Övningsledare var Camilla Asp på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt brigadgeneral Gabor Nagy på Försvarsmakten.

– Det är mycket nyttigt att öva ett sådant här scenario på den här nivån, med myndighetschefer. Av det utvecklar vi kunskap om varandra och våra förmågor. Samhället ser helt annorlunda ut i dag med till exempel komplexa beroenden, teknik och sociala medier. Det innebär utmaningar, säger Gabor Nagy.

Om Sverige är i krigsfara, kan landets försvarsförmåga stärkas genom att beredskapen höjs. Ett sådant beslut fattas av regeringen.

– I ett försämrat läge, som det vi övar, måste beslutsprocessen vara klar och tydlig. Alla måste känna till hur ansvar och roller förändras vid höjd beredskap och vilka mandat myndigheterna då kan ges, säger Camilla Asp. 

Totalförsvarsövning 2020 är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Övningen startade i november 2019 och pågår under hela 2020. Övningen genomförs i hela landet och omfattar ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Försvarsmakten och MSB, leder och samordnar övningen.