Näringslivsrådet – digitalt möte

Näringslivsrådet genomförde idag, den 11 juni 2020, sitt sjätte möte sedan starten 2017. Denna gång digitalt.

Den mindre kretsen av representanter för sektorerna genomförde ett möte mellan 16.00-16.30. Under det mötet diskuterades sektorernas återkomst baserat på Freddy Jönsson Hanbergs artikel (https://kkrva.se/sektorernas-aterkomst/)

Över lag konstateras att det finns en del kvar att göra men att Corona-pandemin har uppenbart skyndat på utvecklingen och framförallt exponerat brister för alla stakeholders – väljarna/medborgarna, företagen, myndigheterna och politiken.

Nu finns en möjlighet att påverka försvarsbeslutet. Totalförsvarsstiftelsen skall lämna en studie till Krigsvetenskapsakademin som har fokus på finansiering av civilt försvar, främst näringslivets delar.

Fredrik Bynander, chef Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet på Försvarshögskolan hade ett mycket intressant anförande om grunderna för samverkan mellan det offentliga och privata i syfte att bygga ett tillräckligt starkt totalförsvar. Det är viktigt att förstå varifrån vi kommer, vi behöver inte göra om gamla misstag och vi kan inte slentrianmässigt återvinna gamla sanningar.

Han gav också en rad intressanta förslag på hur näringslivet på ett mycket mer modernt sätt kan verka för ett starkt totalförsvar.

Martin Allard, principalkonsult på 4C Strategies, var huvudsekreterare i regeringens utredning om näringslivets roll i totalförsvaret.

Martin gav en i huvudsak positiv bild av vad vi kan göra. Många av förslagen som Martin gav kan genomföras redan nu, utan några större ändringar i lagtexter eller inrättande av nya myndigheter.

Rickard Oehme kommenterade helt riktigt att kryptofunktionen behöver undersökas närmare och utvecklas i riktning mot förändrade behov.

FHS försöker hitta en väg för att få in näringslivet att gå kurser i totalförsvar, Totalförsvarsstiftelsen kan bistå på olika sätt.

Gemensam kunskap ökar Sveriges mot­stånds­kraft mot cyberhot

FRA har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Cybersäkerhetscenter

2020-06-03

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt och det gäller för både myndigheter och företag att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system. Som ett stöd har två rapporter tagits fram i ett samarbete mellan myndigheter med uppgifter som är centrala för att skydda Sverige mot cyberhot.

Myndigheterna vill uppmärksamma och sprida kunskap så fler kan skydda sig och vidta åtgärder för att stärka sin motståndskraft mot olika typer av cyberangrepp.

Den ena rapporten är en sammanställd beskrivning över cybersäkerhetsrelaterade hot och innehåller exempel från verkligheten. Rapporten är avsedd att ge stöd till analyser och riskbedömningar vid exempelvis beslut om verksamhetsutveckling, kontrakt eller investeringar.

Den andra rapporten ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att bygga en säkrare IT-miljö. I många fall handlar det om ett ändrat arbetssätt inom organisationen och att planera, testa, och införa tekniska åtgärder på ett systematiskt sätt.

Det fördjupade myndighetssamarbetet syftar till att förbereda bildandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter, enligt ett förslag som lämnades till regeringen i december 2019. I samarbetet ingår Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), samt Säkerhetspolisen.

Här finns länk till rapporterna:

Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden

Cybersäkerhet i Sverige 2020 – rekommenderade säkerhetsåtgärder


Här finns länk till förslaget till regeringen om ett nationellt cyberhetssäkerhetscentrum,
16 december 2019.

Svar på uppdrag (Fö2019/01000/SUND) inför inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter