Hoppa till innehåll

Försvarsuppgörelse stärker försvaret med 2,7 miljarder per år

Startsida Regeringen.se

Regeringen har kommit överens med Moderaterna och Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Utöver tidigare satsningar ska den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret förstärkas med ytterligare 2,7 miljarder kronor per år 2018-2020.

I vårändringsbudgeten för 2017 tillfördes 500 miljoner kronor för satsningar under innevarande år. De åtgärder som aviserades i samband med vårändringsbudgeten för 2017 kan fortsätta och intensifieras ytterligare under kommande år 2018-2020. Regeringen är överens med Moderaterna och Centerpartiet om att det behövs ytterligare resursförstärkningar från och med 2018. I arbetet har försvarsgruppen utgått från Försvarsmaktens budgetunderlag avseende 2018 liksom relevanta underlag från andra myndigheter inom totalförsvaret.

I första hand prioriteras åtgärder för att säkerställa genomförandet av 2015 års försvarsbeslut under perioden till och med 2020. Därutöver prioriteras åtgärder för att ytterligare förstärka förmågan under innevarande period samt säkerställa att den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret kan öka efter 2020. Jämfört med tidigare beslut ökas därmed försvarsekonomin med 8, 1 miljarder kronor under kommande tre år. Av förstärkningen 2018-2020 beräknas totalt cirka 1,3 miljarder kronor för åtgärder inom det civila försvaret och cirka 6,8 miljarder till det militära försvaret. .

De ekonomiska förstärkningarna möjliggör en ökad förmåga inom det militära försvaret, i linje med Försvarsmaktens förslag, genom bland annat ökad förbandsverksamhet och beredskap. Åtgärder för att säkerställa att samtliga krigsförband ökar sin krigsduglighet prioriteras. Arméstridskrafterna ska kunna agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga. Det är prioriterat att höja krigsdugligheten hos de förband som har lägst krigsduglighet framför att ytterligare höja de förband som redan har godtagbar duglighet. Övningsverksamheten ska utökas. Förmågan att samtidigt kunna mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap är av grundläggande betydelse, och ska ytterligare förstärkas med de tillskott som nu görs.förmåga inom det militära försvaret, i linje med Försvarsmaktens förslag, genom bland annat ökad förbandsverksamhet och beredskap.

http://www.regeringen.se/4a3506/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/overenskommelse-mellan-s-mp-m-och-c-om-ytterligare-atgarder-for-att-oka-den-operativa-formagan-i-krigsforbanden-och-sakerstalla-den-samlade-formagan-i-totalforsvaret.pdf