Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 20

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

Försörjning

1941 utgavs boken “Vår folkförsörjning i avspärrningstider” där en av författarna inleder boken med följande tidlösa yttrande:

Det moderna kriget är icke endast en militär kraftmätning mellan de krigförande länderna, det ingriper i samhällslivets alla områden, de ekonomiska och industriella såväl som de sociala och kulturella. I den mån kriget fortsätter och utbreder sig, verkar det desorganiserande på hela världshushållet och drabbar härigenom alla stater, även de neutrala och icke-krigförande.

Yngve Hugo, föredragschef i Radiotjänst

Under de senaste decennierna har globala handelsflöden varit högsta prioritet för alla berörda aktörer. US Navy har varit garanten för att den globala handeln lagt grunden för det välfärdssamhälle som nu de flesta av oss tar för givet, genom att ständigt vara närvarande på världshaven. Om de öppna handelsvägarna hotas – börjar systemet att vackla.

Kina har under lång tid verkat för en ny “sidenväg” som symboliseras av Belt-and-road-initiative men som förutom järnvägen genom Centralasien också innehåller en Maritime Silk Road. Kina utmanar också USA till havs, främst nära Kinas intressesfär. Ryssland har fångat tillfället och flyttar fram positionerna i Arktis när Northern Sea Route är isfri större del av året än tidigare. USA är tidvis självförsörjande på olja vilket minskar intresset för att hålla Hormuz-sundet öppet, något som kan gynna Iran i regionen. Brexit innebär att jurisdiktionen för Gibraltar förändras och blir mer osäker. Suez-kanalen har liksom Adenviken problem med terrorister och pirater.

Hemma i Sverige har vi sedan länge övergivit självhushållningens princip. Vi importerar det mesta och skulle får mycket stora problem vid en fullständig avspärrning. Vad kan vi förvänta oss om kriget kommer? Är det realistiskt att räkna med en fullständig avspärrning? Nej, men bara genom att stänga Göteborgs hamn skulle en angripare ta bort 60 % av all containertrafik till Sverige. Finns det alternativa containerhamnar i Sverige? Nej, inte i tillräcklig omfattning. Kan vi ta godset via Norge eller Öresundsbron? Ja, så länge de vägarna är öppna, men järnväg och lastbil har inte i närheten av den kapacitet som fartyg har. Kan vi klara oss utan italiensk ost och platt-TV några veckor? Ja, absolut men det allvarliga är inte lyxvaror utan t.ex. jäst och insulin.

Försvarsberedningen anser att det militära och det civila försvaret inom ramen för ett sammanhållet totalförsvar ska planera för att under minst tre månader kunna möta och hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde som leder till allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Det inbegriper gråzonsproblematik, t.ex. i inledningen till ett väpnat angrepp eller i hanteringen av en efterkrigssituation. Under del av tiden och inom ramen för de tre månaderna ska det planeras för att riket är i krig och att krigshandlingar pågår på svenskt territorium med både perioder av högintensiva strider och perioder med något lägre stridsintensitet. Under de tre månaderna ska det förutsättas att det råder höjd beredskap och att logistikflödena med omvärlden har begränsningar utan att för den skull helt ha brutits.

Nedan beskrivs kort vilka de ansvariga myndigheterna är och vad de gör.

Jordbruksverket

Livsmedelsområdet kännetecknas av en gemensam EU-marknad där varorna kan röra sig fritt mellan EU-länderna. En viktig grund för livsmedelsförsörjningen i Sverige är EU:s gemensamma jordbrukspolitik . Målen för jordbrukspolitiken togs fram med utgångpunkten att undvika den besvärliga situation för livsmedelsförsörjningen som rådde i Europa efter andra världskriget.

Jordbruksverket ska leda och samordna förebyggande åtgärder och bekämpa djursjukdomar, foderföroreningar och växtskadegörare. Myndigheten är också en del av totalförsvaret och skall ha en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Livsmedel är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Livsmedelsverket bidrar till ett fungerande samhälle genom att arbeta för tillgång till säkra livsmedel. Livsmedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet och ansvarar bland annat för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. De ansvarar även för nationell samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom drickvattenområdet.

Energimyndigheten

Energimyndigheten har tillsammans med andra myndigheter ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen om krisberedskap (2015:1052) och förordningen om totalförsvar (2015:1053). Enligt dessa ska myndigheten beakta totalförsvarets krav och planera för att fortsätta sin verksamhet i händelse av höjd beredskap.

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska även utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen stöder på olika sätt kommunerna och landstingen i deras katastrof- och beredskapsplanering men det är i dagsläget oklart hur försörjning av läkemedel skall säkerställas.

Sverige avyttrade sina stora beredskapslager av läkemedel för 20 år sedan och apoteken och sjukhusen har idag inga lager ett tala om. I och med avregleringen av Apoteken 2009 upphörde också skyldigheten för det statliga apoteket att ansvara för totalförsvarets läkemedelsförsörjning.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheter har skapat förutsättningar – och vidtagit åtgärder – för att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen ska fungera vid en krissituation. Granskningen konstaterar att det finns flera brister, bland annat oklarheter när det gäller ambitioner och ansvar – något som tidigare även påpekats av Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och landstingen.

Transporter

Den 19 maj 2017 överlämnade Trafikverket tillsammans med Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket en rapport om ansvar och roller för krisberedskap och planering inför och vid höjd beredskap i transportsektorn. Rapporten visar på vissa brister i ansvarsfördelningen mot bakgrund av att det för Transportsektorn bland annat saknas en myndighet med ansvar för samlad övergripande planering för krisberedskap och det civila försvaret. I rapporten föreslås att Trafikverket får ett samlat övergripande planeringsansvar. Detta har ännu inte beslutats (december 2018).

Eftersom transportsektorn till stor del utgörs av privata aktörer har ett Privat-Offentligt Samverkansforum inrättats och döpts till TP SAMS – Transporter vid samhällsstörningar.

Regeringens livsmedelsstrategi

Ökad livsmedelsproduktion i Sverige leder till bättre förutsättningar för en god nationell försörjningsberedskap. Sveriges självförsörjningsgrad har betydelse för vår försörjningsförmåga i såväl kris som under höjd beredskap och krig, men många andra faktorer är av väl så stor betydelse.

Läs mer om Regeringens livsmedelsstrategi här