Hoppa till innehåll

Kärnvapenhot och civilt försvar – en kunskapsöversikt

En ny rapport ger en kunskapsöversikt avseende kärnvapenhot och civilt försvar. Rapporten har skrivits av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet är att identifiera de största kunskapsluckorna i dagsläget och att ge förslag på prioriterade områden för framtida forskning. Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande, men ger förhoppningsvis en någorlunda korrekt bild av kunskapsläget för detta område.

Eftersom det rör sig om en forskningsöversikt berörs inte mer generella frågor, såsom organisation och ledning, annat än i förbigående. Studiens slutsatser kan kort sammanfattas med att det genomförts omfattande forskning och utredningar som har bäring på kärnvapenhot och civilt försvar, men att de till stor del härrör från tiden före 1980.

Det är svårt att överblicka i vad mån denna kunskap är bortglömd, passivt känd eller aktivt tillämpad hos de aktörer som har att hantera kärnvapenhotet i kontexten civilt försvar. I frånvaro av mer precisa mål för det civila försvaret är det också en utmaning att identifiera vilka befintliga kunskaper som är relevanta för den förmåga som Sverige avser att bygga upp för framtiden.

Två övergripande slutsatser i denna studie är därför att stora kunskapsluckor finns då befintlig kunskap inte har använts aktivt på länge eftersom kärnvapenhotet inte har varit dimensionerande, samt att det civila försvarets mål behöver preciseras närmare för att inriktningen av forskning och utredning avseende kärnvapenhotet ska kunna prioriteras. Studien anger dock tentativa prioriterade områden för fortsatt forskning och utredning.

Länk till rapporten