Hoppa till innehåll

Ledningsövning 2023 – Sverige attackerat

Sverige har utsatts för ett omfattande väpnat angrepp, det var inramningen på ledningsövning 2023 där operationsledningen och andra delar av Högkvarteret under åtta dygn övade på planering, ledning och samverkan med totalförsvaret.

– Den här gången har vi prioriterat att öva planering på medellång och lång sikt före direkt stridsledning. Det vill säga från 5-7 dagar ända upp till en månad, säger Carl-Johan Edström som är chef för operationsledningen.

Under övningen har fokus i stabsarbetet bland annat varit att planera och genomföra gemensamma operationer, vilket innebär att man samordnar striden med flera olika försvarsgrenar. Exempelvis arméförband på marken får flygunderstöd och fientliga fartyg på havet bekämpas med både flyg- och sjöstridskrafter.

För operationsledningen har utmaningen också varit att hantera den geografiska omfattningen, med fientlig verksamhet över stora delar av landet. Från norr till söder och väster till öster.

En viktig pusselbit som också fanns med i stabens planering är det som kallas för joint targeting. Vilket innebär att man samlar resurser från alla försvarsgrenar eller en partner för att bekämpa ett mål som är avgörande för den fortsatta striden.

De första intrycken från övningen är väldigt positiva och utvärderingsgruppen understryker också att engagemanget har varit stort och att alla målsättningar med övningen har kunnat övas.

– Det som har varit avgörande är att flera myndigheter och militära chefer underställda den högsta ledningen antingen har varit med och övat eller deltagit som spelgrupper. På så sätt har de bidragit till att man uppnått målsättningen med övningen, säger Roland Ekenberg som är chef för utvärderingsgruppen.

Ledningsövningen har också fungerat som en katalysator för att lyfta och diskutera frågeställningar på operativ nivå. Inte minst hur man samverkar med förband som är underställda Nato. Enskilda och enheter i den operativa staben har också haft möjligheten att utveckla egna metoder och processer och öka kunskapen inom olika områden.

– Vi har flera bra och viktiga erfarenheter kring frågeställningar som militärstrategisk och operativ samordning, logistik och samverkan med annat land. Men också avseende behovet av kunskap om hur Nato fungerar inför vår kommande anslutning till alliansen, säger Carl-Johan Edström.

Ledningsövningen har i första hand varit lärande och tydliga framsteg har gjorts på både enskild stabsmedlem och deltagande enheter. Men Roland Ekenberg påtalar ändå vikten av att fortsätta med utbildning i informationshantering och grundläggande stabstjänst.