Hoppa till innehåll

MSB upp i särskild organisation inför valet 2018

I ett år har MSB arbetat med att stödja skyddet av höstens val genom att utbilda aktörerna i valsystemet och ta fram lägesbilder. Nu intensifieras myndigheternas gemensamma arbete och MSB genomför ett nationellt samverkansmöte om valet.

De senaste åren har det förekommit försök att påverka val i andra länder. Det går inte att utesluta att också det svenska valet i höst kommer att utsättas för försök till påverkan. Ansvariga myndigheter har på olika sätt under det senaste året arbetat för att öka samhällets förmåga att värna valet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sedan i februari förra året arbetat med att ge aktörerna i valsystemet stöd för att skydda valsystemet och valets genomförande. MSB har dels utbildat aktörerna om informationspåverkan mot val, dels tagit fram en förberedande lägesbild till stöd för Valmyndigheten.

 Mycket av det förberedande arbetet som ansvariga aktörer har genomfört gör att vi står bättre rustade idag än vi gjorde för ett år sedan. Inte minst har vi ökat vårt gemensamma medvetande vilket i sig gör oss mer förberedda och mindre sårbara, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s arbete inför valet 2018.

MSB bedömer är att det svenska valsystemet är robust, bland annat för att det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 Trots det finns en risk att förtroendet för valets genomförande kan påverkas. Konsekvenserna av ett minskat förtroende för genomförandet av allmänna val är så pass omfattande att samhället måste ta frågan på största allvar och arbeta strukturerat för att reducera sårbarheter och öka vår gemensamma förmåga att värna valets genomförande, säger han.

Utöver lägesbilder och utbildningar arbetar MSB också med aktörsgemensam samverkan. Det innebär att de aktörer som ansvarar för valets genomförande samverkar med varandra, det vill säga arbetar mot gemensamma mål men inom sina respektive ansvarsområden. MSB genomför regelbundna veckovisa samverkanskonferenser med en rad myndigheter och andra aktörer. Nu genomför myndigheten också ett samverkansmöte med särskilt fokus på valet.

 Samverkan mellan aktörerna gör hanteringen av eventuella händelser mer effektiv.  Till exempel genom att man undviker glapp i hanteringen eller att olika aktörer gör samma saker. Det gör också att vi får en samlad kunskap och lägesbild där olika perspektiv finns med. På så sätt kan samhällets resurser utnyttjas effektivt och användas där de bäst behövs, säger Anna Nyman, enhetschef på MSB.

 Genom att starta samverkan redan nu sänker vi trösklarna och kan snabbt skala upp den aktörsgemensamma hanteringen om något skulle inträffa. Demokratin vinner på att vi samverkar.

För att stärka beredskapen inför valet gick MSB också upp i så kallad särskild organisation måndag 5 februari. Det innebär att myndigheten stärker sin beredskap genom att tilldela särskilda resurser för att hantera samhällsstörningar kopplade till valet.

Fakta om skydd av valet 2018

  • Skyddet av valet till riksdag, kommuner och landsting 2018 utgår ifrån principerna om ansvar, samverkan och handling.
  • Det innebär att de som har det huvudsakliga ansvaret för att genomföra och skydda val under normala förhållanden också har det under en samhällsstörning.
  • MSB stödjer detta arbete med bland annat lägesbild, samverkan, informationssamordning och utbildning.
  • Tillsammans med andra aktuella myndigheter jobbar MSB för att säkerställa att samhället ska ha så goda förutsättningar som möjligt att skydda valet 2018.