Hoppa till innehåll

MSB:s årsredovisning 2016

Bildresultat för msb logo

Dramatiska omvärldshändelser präglade även MSB:s verksamhet 2016. Uppdraget att samordna hanteringen av flyktingmottagandet hösten 2015 och vintern 2016 synliggjorde MSB:s roll och verksamhet för fler aktörer i samhället: MSB stödjer och samordnar samhällets hantering och utveckling av beredskap för olyckor, kriser och krig.

Arbetet med utveckling av samhällsskydd och beredskap integreras i MSB:s operativa arbete, och erfarenheter från operativt arbete omsätts i åtgärder för att stärka samhällsskyddet och beredskapen. Erfarenheter från internationella insatser nyttiggörs i den nationella beredskapen, och omvänt.

Utvecklingen av teknikstöd och metodstöd fortsätter, några exempel:

Kommunikationssystemet Rakel har kopplats ihop med den norska motsvarigheten Nödnett. Implementering och utveckling av Gemensamma grunder för samverkan och ledning pågår på lokal, regional och nationell nivå. I stort sett alla kommuner, landsting, länsstyrelser och krisberedskapsmyndigheter är nu anslutna till WiS, webbaserat informationssystem för informationsdelning.

Digitaliseringen i samhället ställer krav på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i alla sektorer, vilket MSB betonat även i årets nationella risk- och förmågebedömning. Från april 2016 ska alla myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB.

MSB har under 2016 fortsatt arbetet med att tillsammans med andra aktörer utveckla förmågan att identifiera, förstå och möta påverkanskampanjer. Nya verktyg lanserades 2016 till stöd för kommunala räddningstjänster. Vid slutet av året presenterades koncept för en ny grundutbildning för räddningstjänstpersonal.

Den 10 juni lämnade Försvarsmakten och MSB en gemensam grundsyn till regeringen, med en sammanhållen planering för att utveckla och stärka totalförsvaret, en handlingsplan med målbild 2020.

I årsredovisningen berättar vi mer om vad MSB gjorde under det omvälvande året 2016. Till årsredovisningen finns också några särskilda rapporter att djupdyka i för den intresserade.
Årsredovisningen 2016