Hoppa till innehåll

Näringslivsrådets åttonde möte

Den 30 november 2020 möttes Totalförsvarsstiftelsens Näringslivsråd för åttonde gången sedan starten i mars 2017.

Näringslivsrådet sattes upp av Alexander Wallsten som är koncernsäkerhetschef på PostNord med benäget stöd av Peder Beausang, riskchef på Swedavia, Johan Weijne, produktchef på Bankgirot och Håkan Kvarnström, koncernriskchef på Telia.

Dagens möte arrangerades av Håkan Kvarnström på Telia som är sammankallande för rådet.

I Näringslivsrådet ingår följande företag och organisationer: Telia, PostNord, Apoteket, Swedavia, Bankgirot, Capio, Loomis, Avarn, Coop, Swedbank, Länsförsäkringar, Vattenfall och Svenskt Näringsliv.

Möten genomförs tudelat, en sluten del för rådets medlemmar och en öppen del där företag med intresse för totalförsvar bjuds in.

På den slutna delen deltog denna gång Regeringskansliet genom Johan Sjöberg, Kansliråd, Enheten för militär förmåga och insatser samt representanter från Justitiedepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet.

Johan Sjöberg talade om vilka åtgärder regeringen vidtagit till dags dato samt planering för framtiden och bekräftade vad som står i totalförsvarspropositionen på sid 131 om ett nationellt tvärsektoriellt näringslivsråd, en fråga som för närvarande bereds i regeringskansliet.

På det slutna mötet talade också tekn.dr. Tommy Hertzberg, senior forskare på RISE, om möjligheten att förkvalificera företag med totalförsvarsviktig verksamhet eller företag som önskar se sig som leverantörer till Försvarsmakten eller totalförvarets aktörer genom att ställa upp rad kravelement hämtade från standards av typen ISO 22301 (Kontinuitetsplanering), ISO 27 000 (informationssäkerhet), ISO 31 000 (Riskhantering) samt andra tillämpliga kravelement t.ex. UC score, kompetenskrav men också att man lever upp till krav för SUA och att man har förståelse för LUFS, Säkerhetsskyddslagen, Skyddslagen och även nya regler för överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet samt utländska direktinvesteringar.

Det öppna mötet hade ett rekordstort antal deltagare, sammanlagt 60 personer deltog, en dubblering sedan förra mötet.

På det öppna mötet talade Fhleming Christensen från SAAB om hur de har resonerat för att bli ett robust totalförsvarsföretag. Han sände också ett budskap till regering och riksdag, han undrar varför det tar så lång tid att skapa förutsättningar för näringslivets medverkan i totalförsvaret.

Den andra punkten på det öppna mötet var Martin Allard på 4C Strategies som talade om en näringslivsutbildning som täcker kunskapsbehov inom geostrategiska risker och totalförsvar. Totalförsvarsstiftelsen planerar att under våren genomföra en pilotutbildning och intresserade uppmanas att anmäla intresse till info@totalforsvar.org.

Länk till Totalförsvarspropositionen: https://www.regeringen.se/4a965d/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsproposition-2021-2025/totalforsvaret-2021-2025-prop.-20202130.pdf