Hoppa till innehåll

Nu utreds den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Startsida Regeringen.se

Regeringen har i dag fattat beslut om att 20 bevakningsansvariga myndigheter får i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. I fokus för uppdraget står energiförsörjning, transporter, livsmedelsförsörjning, dricksvattenförsörjning, ordning och säkerhet, finansiell beredskap samt elektroniska kommunikationer och post.

– Regeringen har beslutat att ge tjugo bevakningsansvariga myndigheter i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret Vi måste säkerställa att befolkningen skyddas, att viktiga samhällsfunktioner fungerar och att Försvarsmakten får stöd så att de kan möta ett väpnat angrepp, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Myndigheterna som omfattas av uppdraget ska analysera de behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten tidigare har redovisat.

Uppdraget har bland annat gått till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Trafikverket, Statens energimyndighet, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen och Finansinspektionen.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget senast den 2 mars 2020. En försvarspolitisk inriktning för perioden 2021–2025 planeras att beslutas år 2020.

Följande myndigheter omfattas av uppdraget

Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Riksgäldskontoret, Sjöfartsverket, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Statens energimyndighet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket