Hoppa till innehåll

Ny myndighet för psykologiskt försvar

Statsminister Stefan Löfvén på Folk och försvars Rikskonferens

Ny myndighet för psykologiskt försvar

Regeringen arbetar för att bygga upp ett modernt totalförsvar anpassat för vår tids hot. Dagens omvärldssituation ställer krav på ett modernt psykologiskt försvar och regeringen avser inrätta en ny myndighet med detta ansvar. Det psykologiska försvaret syftar till att säkerställa befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig, att säkerställa att saklig offentlig information snabbt och effektivt kan förmedlas även under störda förhållanden, samt att identifiera, analysera och möta påverkanskampanjer.

Åtgärder för att freda svenska val mot påverkansoperationer

Den 9 september går svenska folket till val. De senaste åren har det gjorts försök att påverka andra länders val. Det finns inget som säger att framtida svenska val kommer att vara särskilt utsatta, inte heller att de kommer vara fredade.

Sverige står väl rustat för att möta dessa möjliga hot. Det svenska valsystemet är robust. Sveriges underrättelsetjänster förvarnar när påverkansoperationer kan misstänkas. Flera myndigheter har fått höjda anslag för att ytterligare vässa sin förmåga.

  • Valmyndigheten stärker sitt säkerhetsarbete och höjer beredskapen. Tillsammans med MSB, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten görs de risk- och sårbarhetsanalyser som krävs.
  • Alla riksdagspartier har fått och får information om riskerna för påverkan under valrörelsen och behovet av säkerhetsskydd. Under våren bjuds partiledarna in till ytterligare ett möte hos statsministern om hur partierna kan öka skydd och motståndskraft.
  • Inför de allmänna valen 2018 höjer också Regeringskansliet sin egen förmåga att identifiera och skapa en helhetsbild av större incidenter inom informations- och cyberområdet, hur dessa hänger samman och hur de kan utnyttjas i påverkanssammanhang.
  • Fria medier är centrala i vår demokrati. Regeringen kommer därför att bjuda in intresserade medieaktörer till en fördjupad diskussion om samarbetsformer för hantering, ökad kunskap och medvetenhet kring möjlig utländsk påverkan inför valet.
  • Regeringen kommer även att bjuda in ägarna av de största sociala plattformarna till en diskussion om samarbetsformer för att hantera möjlig utländsk påverkan inför valet.
  • Centrala aktörer i samhället, inklusive inom nyheter och opinionsbildning, kommer att erbjudas stöd i arbetet med att förbättra sin egen informationssäkerhet.
  • Ytterligare insatser ska göras för att motverka hot och hat mot journalister och förtroendevalda i Sverige.

Sverige är också pådrivande för att EU ökar sin förmåga att möta informationspåverkan. Vi lägger särskild tonvikt på att stärka kapaciteten att möta informationspåverkan från Ryssland i vårt östra närområde, bland annat genom sekunderad personal från MSB till EU (EEAS), liksom till Natos kunskapscentrum för strategisk kommunikation i Riga. Sverige motverkar också hybridhot i vårt närområde genom att medverka i ett särskilt center mot hybridhot som etablerats i Helsingfors.