Hoppa till innehåll

ÖB inledningsord till årsredovisningen

Micael Bydén TOTALFÖRSVAR
Micael Bydén, bild: Regeringen

“2016 har varit ett intensivt, turbulent men också resultatrikt år. Försvarsmakten har arbetat hårt för att stärka den militära förmågan i en tid präglad av stora globala förändringar, betydande osäkerheter och ett fortsatt skärpt läge i vårt närområde.

Ett år in i försvarsbeslutsperioden kan vi konstatera att viktiga steg har tagits för att öka tillgänglighet och beredskap i våra krigsförband. Vi har blivit en starkare och bättre rustad försvarsmakt. Ett större antal beredskapskontroller har genomförts. Nationella och internationella övningar har prioriterats, såväl i krigsförband som inom respektive stridskraft och i större gemensamma övningar.

Repetitionsutbildningar med pliktinkallad personal har visat att även en kort utbildningsperiod kan bidra till återtagen förmåga. Vi når inte rekryteringsmålen, men andelen rekryter som fullföljer den nya grundutbildningen har ökat, vilket innebär att fler kan krigsplaceras med rätt utbildning. Materielleveranser av bland annat personlig utrustning, kvalificerade vapen och modifiering av fartyg har bidragit till ökad tillgänglighet.

Fördjupade internationella samarbeten är en grundbult i arbetet med att öka den militära förmågan. Med Finland har vi skapat bättre förutsättningar för hur vi gemensamt kan använda våra militära resurser. Det bilaterala samarbetet med USA har utvecklats i samklang med den överenskommelse som tecknades av försvarsministrarna i juni. Inom NORDEFCO förtjänar etableringen av säker kommunikation och överenskommelsen om alternativa landningsplatser att lyftas fram.

På ett nationellt plan har vi stärkt samarbetet med andra myndigheter och aktörer. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har arbetet med ett nytt totalförsvarskoncept utvecklats. Samtidigt har vi ökat våra nationella insatser, upprätthållit vår beredskap och insatser till stöd för samhället. Sveriges deltagande i internationella operationer i Mali, Irak, Afghanistan och på andra ställen har utgjort betydelsefulla, efterfrågade och högkvalitativa bidrag i svåra insatsmiljöer.

Därtill har Försvarsmakten genom fördjupad försvarsplanering och ny militärstrategisk doktrin skapat en tydlig bild av hur vi ska använda våra förmågor på bästa sätt. Med det framåtblickande arbete som har inletts i perspektivstudien har vi lagt en god grund för den långsiktiga inriktningen av våra förmågor. Försvarsmaktens anställda och frivilliga har med andra ord levererat det som förväntades av oss – och mer ändå.

Den tidigarelagda etableringen på Gotland och återinförandet av markbaserad kustrobot är inte bara exempel på hur vi med egen kraft skapar möjligheter och vidtar de åtgärder som krävs; de utgör också prov på vad som kan åstadkommas med direkt gripbara förband och en inriktande doktrin.

Fortsatta krafttag kommer att krävas för att vi ska nå målsättningarna i slutet av perioden. Att säkerställa en hållbar personal- respektive materielförsörjning utgör alltjämt våra största utmaningar, liksom behovet av att öka förmågan till operationer med hela och sammansatta förband.

Försvarsmaktsövning Aurora 17 tillhör det kommande årets främsta milstolpar. Den kommer att ge viktiga besked om var vi står i vår förmågeutveckling och – inte minst – hur vi ska prioritera framöver.”

Läs hela årsredovisningen här