Hoppa till innehåll

Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

I promemorian föreslås begränsningar i statliga myndigheters möjligheter att utkontraktera och överlåta säkerhetskänslig verksamhet. Enligt förslaget ska en statlig myndighet som avser att genomföra en sådan utkontraktering av den egna verksamheten som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen utföra en särskild säkerhetsanalys av uppdraget och samråda med den tillsynsmyndighet (Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten) som är berörd innan ett förfarande för utkontraktering inleds.

Tillsynsmyndigheten föreslås få möjlighet att förelägga den utkontrakterande myndigheten att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen för att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen vidtas, får tillsynsmyndigheten enligt förslaget besluta att utkontrakteringen inte får genomföras.

I syfte att förbättra tillsynsmyndigheternas kännedom om var säkerhetskänslig verksamhet bedrivs föreslås det också att en statlig myndighet som avser att överlåta sådan verksamhet ska anmäla åtgärden till någon av tillsynsmyndigheterna. Genom att skärpa kontrollen av utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet förbättras skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna hos statliga myndigheter.

Förslaget föreslås träda ikraft den 15 januari 2018.

Läs hela PM här