Hoppa till innehåll

Uppdrag till Försvarsmakten och MSB att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret under den försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020.

Med utgångspunkt i en sammanhängande planering för totalförsvaret ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Den personal som är krigsplacerad ska vara infonnerad om vad detta innebär.

Arbetet ska vara genomfört till senast 31 december 2018.

Vidare ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genom t.ex. utbildningar, övningar, metodstöd och andra förmågehöjande insatser, stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter samt prioriterade landsting och kommuner senast 31 december 2018 har stärkt förmågan inom följande områden;

• planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster genom t.ex. avtal, lager, förfogande och ransonering,

• aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, samt

• planering för att verka från alternativ och/ eller skyddad ledningsplats.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna en rapport med en samlad bild av hur planeringsarbetet fortskrider och totalförsvarets förmåga utvecklas, identifiera eventuella svårigheter i det fortsatta planeringsarbetet samt vilka åtgärder Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedömer behöver prioriteras i det fortsatta planeringsarbetet. Redovisningen ska lämnas senast 22 februari 2019.

Bakgrund

Att säkerställa. den samlade förmågan i totalförsvaret är en förutsättning för att genomföra den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 i enlighet med riksdagen beslut (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15: FöUI1, rskr. 2014/15:251).

Regeringen beslutade den 10 december 2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). Enligt beslutet ska bevakningsansvariga myndigheter återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Planeringen för det civila försvaret ska ta sin utgångspunkt i en helhetssyn som omfattar hela hotskalan och samordnas såväl med Försvarsmaktens försvarsplanering som med beredskapsplaneringen för fredstida krissituationer.

Regeringen beslutade den 10 december 2015 om ett uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att lämna förslag till gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret (Fö2015/00916/MFI).

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkom den 10 juni 2016 med ett förslag till grundsyn i enlighet med regeringens uppdrag. Grundsynen omfattar en beskrivning av gällande förutsättningar och politisk inriktning, identifierade behov, en handlingsplan för vägen framåt samt en gemensam syn på hotbild som utgångspunkt för planeringen.

Försvarsmakten har i myndighetens delårsrapport som inkom den 15 augusti 2016 påtalat behovet av regeringens tidiga och tydliga styrningar för det fortsatta arbetet i syfte att nå förväntade resultat vad gäller den föreslagna grundsynen.

Regeringen har i regleringsbreven avseende 2017 gett Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut respektive Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i uppdrag att redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndigheternas verksamhet och organisation vid höjd beredskap. Myndigheterna ska särskilt redovisa och kommentera arbetet med krigsplacering av personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Regeringen har även i regleringsbreven för 2017 gett Försvarsmakten i uppdrag att, med stöd av FMV, redovisa resultatet av myndigheternas arbete med att. ta fram ett försvarsförsörjningskoncept. Redovisningen ska särskilt belysa hur myndigheterna planerar för tillämpningen av förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) samt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

Vidare har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att bidra till att öka människors kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig.

Uppdraget ingår att utarbeta ett nationellt informationsmaterial och att sprida detta. I uppdraget ingår även att stärka stödet till kommunerna i deras arbete med att öka invånarnas kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser och höjd beredskap.

Skälen för regeringens beslut

För att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är det av stor vikt att arbetet med en sammanhängande totalförsvarsplanering genomförs på statlig, regional och kommunal nivå, såväl offentligt som privat. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Planering för totalförsvar är därför en angelägenhet för alla aktörer i samhället med utgångspunkt i ansvarsprincipen.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har centrala roller för att åstadkomma en sammanhängande totalförsvarsplanering. Regeringen ser behov av att ytterligare -tydliggöra detta och samtidigt understryka arbetets vikt. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges därför i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Detta uppdrag fråntar inte på något sätt bevakningsansvariga myndigheter och övriga aktörer deras respektive ansvar att planera för och vidta åtgärder under höjd beredskap.

I förhållande till det förslag till grundsyn som redovisades den 10 juni 2016 ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verka för att berörda aktörer påskyndar planering inom de områden som lyfts fram som prioriterade i detta beslut så att planeringen kan genomföras innan utgången av 2018. Genomförande av planeringen bedöms sammantaget leda till viktiga framsteg i att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Uppdraget ska genomföras inom respektive myndighets gällande ekonomiska ramar. Arbetet med civilt försvar kompletteras av de särskilda medel som kan sökas från anslag 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.